ఋగ్వేదము - మండలము 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10
 1. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 1
 2. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 2
 3. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 3
 4. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 4
 5. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 5
 6. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 6
 7. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 7
 8. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 8
 9. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 9
 10. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 10
 11. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 11
 12. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 12
 13. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 13
 14. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 14
 15. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 15
 16. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 16
 17. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 17
 18. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 18
 19. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 19
 20. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 20
 21. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 21
 22. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 22
 23. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 23
 24. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 24
 25. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 25
 26. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 26
 27. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 27
 28. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 28
 29. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 29
 30. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 30
 31. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 31
 32. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 32
 33. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 33
 34. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 34
 35. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 35
 36. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 36
 37. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 37
 38. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 38
 39. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 39
 40. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 40
 41. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 41
 42. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 42
 43. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 43
 44. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 44
 45. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 45
 46. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 46
 47. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 47
 48. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 48
 49. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 49
 50. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 50
 51. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 51
 52. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 52
 53. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 53
 54. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 54
 55. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 55
 56. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 56
 57. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 57
 58. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 58
 59. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 59
 60. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 60
 61. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 61
 62. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 62
 63. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 63
 64. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 64
 65. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 65
 66. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 66
 67. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 67
 68. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 68
 69. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 69
 70. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 70
 71. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 71
 72. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 72
 73. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 73
 74. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 74
 75. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 75
 76. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 76
 77. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 77
 78. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 78
 79. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 79
 80. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 80
 81. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 81
 82. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 82
 83. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 83
 84. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 84
 85. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 85
 86. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 86
 87. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 87
 88. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 88
 89. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 89
 90. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 90
 91. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 91
 92. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 92
 93. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 93
 94. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 94
 95. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 95
 96. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 96
 97. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 97
 98. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 98
 99. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 99
 100. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 100
 101. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 101
 102. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 102
 103. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 103
 104. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 104
 105. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 105
 106. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 106
 107. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 107
 108. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 108
 109. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 109
 110. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 110
 111. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 111
 112. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 112
 113. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 113
 114. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 114
 115. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 115
 116. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 116
 117. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 117
 118. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 118
 119. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 119
 120. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 120
 121. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 121
 122. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 122
 123. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 123
 124. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 124
 125. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 125
 126. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 126
 127. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 127
 128. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 128
 129. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 129
 130. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 130
 131. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 131
 132. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 132
 133. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 133
 134. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 134
 135. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 135
 136. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 136
 137. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 137
 138. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 138
 139. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 139
 140. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 140
 141. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 141
 142. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 142
 143. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 143
 144. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 144
 145. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 145
 146. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 146
 147. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 147
 148. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 148
 149. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 149
 150. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 150
 151. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 151
 152. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 152
 153. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 153
 154. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 154
 155. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 155
 156. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 156
 157. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 157
 158. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 158
 159. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 159
 160. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 160
 161. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 161
 162. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 162
 163. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 163
 164. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 164
 165. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 165
 166. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 166
 167. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 167
 168. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 168
 169. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 169
 170. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 170
 171. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 171
 172. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 172
 173. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 173
 174. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 174
 175. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 175
 176. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 176
 177. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 177
 178. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 178
 179. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 179
 180. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 180
 181. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 181
 182. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 182
 183. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 183
 184. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 184
 185. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 185
 186. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 186
 187. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 187
 188. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 188
 189. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 189
 190. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 190
 191. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 191