ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 120

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 120)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తద్ ఇద్ ఆస భువనేషు జ్యేష్ఠం యతో జజ్ఞ ఉగ్రస్ త్వేషనృమ్ణః |
  సద్యో జజ్ఞానో ని రిణాతి శత్రూన్ అను యం విశ్వే మదన్త్య్ ఊమాః || 10-120-01

  వావృధానః శవసా భూర్యోజాః శత్రుర్ దాసాయ భియసం దధాతి |
  అవ్యనచ్ చ వ్యనచ్ చ సస్ని సం తే నవన్త ప్రభృతా మదేషు || 10-120-02

  త్వే క్రతుమ్ అపి వృఞ్జన్తి విశ్వే ద్విర్ యద్ ఏతే త్రిర్ భవన్త్య్ ఊమాః |
  స్వాదోః స్వాదీయః స్వాదునా సృజా సమ్ అదః సు మధు మధునాభి యోధీః || 10-120-03

  ఇతి చిద్ ధి త్వా ధనా జయన్తమ్ మదే-మదే అనుమదన్తి విప్రాః |
  ఓజీయో ధృష్ణో స్థిరమ్ ఆ తనుష్వ మా త్వా దభన్ యాతుధానా దురేవాః || 10-120-04

  త్వయా వయం శాశద్మహే రణేషు ప్రపశ్యన్తో యుధేన్యాని భూరి |
  చోదయామి త ఆయుధా వచోభిః సం తే శిశామి బ్రహ్మణా వయాంసి || 10-120-05

  స్తుషేయ్యమ్ పురువర్పసమ్ ఋభ్వమ్ ఇనతమమ్ ఆప్త్యమ్ ఆప్త్యానామ్ |
  ఆ దర్షతే శవసా సప్త దానూన్ ప్ర సాక్షతే ప్రతిమానాని భూరి || 10-120-06

  ని తద్ దధిషే ऽవరమ్ పరం చ యస్మిన్న్ ఆవిథావసా దురోణే |
  ఆ మాతరా స్థాపయసే జిగత్నూ అత ఇనోషి కర్వరా పురూణి || 10-120-07

  ఇమా బ్రహ్మ బృహద్దివో వివక్తీన్ద్రాయ శూషమ్ అగ్రియః స్వర్షాః |
  మహో గోత్రస్య క్షయతి స్వరాజో దురశ్ చ విశ్వా అవృణోద్ అప స్వాః || 10-120-08

  ఏవా మహాన్ బృహద్దివో అథర్వావోచత్ స్వాం తన్వమ్ ఇన్ద్రమ్ ఏవ |
  స్వసారో మాతరిభ్వరీర్ అరిప్రా హిన్వన్తి చ శవసా వర్ధయన్తి చ || 10-120-09