ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 119

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 119)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇతి వా ఇతి మే మనో గామ్ అశ్వం సనుయామ్ ఇతి |
  కువిత్ సోమస్యాపామ్ ఇతి || 10-119-01

  ప్ర వాతా ఇవ దోధత ఉన్ మా పీతా అయంసత |
  కువిత్ సోమస్యాపామ్ ఇతి || 10-119-02

  ఉన్ మా పీతా అయంసత రథమ్ అశ్వా ఇవాశవః |
  కువిత్ సోమస్యాపామ్ ఇతి || 10-119-03

  ఉప మా మతిర్ అస్థిత వాశ్రా పుత్రమ్ ఇవ ప్రియమ్ |
  కువిత్ సోమస్యాపామ్ ఇతి || 10-119-04

  అహం తష్టేవ వన్ధురమ్ పర్య్ అచామి హృదా మతిమ్ |
  కువిత్ సోమస్యాపామ్ ఇతి || 10-119-05

  నహి మే అక్షిపచ్ చనాచ్ఛాన్త్సుః పఞ్చ కృష్టయః |
  కువిత్ సోమస్యాపామ్ ఇతి || 10-119-06

  నహి మే రోదసీ ఉభే అన్యమ్ పక్షం చన ప్రతి |
  కువిత్ సోమస్యాపామ్ ఇతి || 10-119-07

  అభి ద్యామ్ మహినా భువమ్ అభీమామ్ పృథివీమ్ మహీమ్ |
  కువిత్ సోమస్యాపామ్ ఇతి || 10-119-08

  హన్తాహమ్ పృథివీమ్ ఇమాం ని దధానీహ వేహ వా |
  కువిత్ సోమస్యాపామ్ ఇతి || 10-119-09

  ఓషమ్ ఇత్ పృథివీమ్ అహం జఙ్ఘనానీహ వేహ వా |
  కువిత్ సోమస్యాపామ్ ఇతి || 10-119-10

  దివి మే అన్యః పక్షో ऽధో అన్యమ్ అచీకృషమ్ |
  కువిత్ సోమస్యాపామ్ ఇతి || 10-119-11

  అహమ్ అస్మి మహామహో ऽభినభ్యమ్ ఉదీషితః |
  కువిత్ సోమస్యాపామ్ ఇతి || 10-119-12

  గృహో యామ్య్ అరంకృతో దేవేభ్యో హవ్యవాహనః |
  కువిత్ సోమస్యాపామ్ ఇతి || 10-119-13