ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 118

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 118)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నే హంసి న్య్ అత్రిణం దీద్యన్ మర్త్యేష్వ్ ఆ |
  స్వే క్షయే శుచివ్రత || 10-118-01

  ఉత్ తిష్ఠసి స్వాహుతో ఘృతాని ప్రతి మోదసే |
  యత్ త్వా స్రుచః సమస్థిరన్ || 10-118-02

  స ఆహుతో వి రోచతే ऽగ్నిర్ ఈళేన్యో గిరా |
  స్రుచా ప్రతీకమ్ అజ్యతే || 10-118-03

  ఘృతేనాగ్నిః సమ్ అజ్యతే మధుప్రతీక ఆహుతః |
  రోచమానో విభావసుః || 10-118-04

  జరమాణః సమ్ ఇధ్యసే దేవేభ్యో హవ్యవాహన |
  తం త్వా హవన్త మర్త్యాః || 10-118-05

  తమ్ మర్తా అమర్త్యం ఘృతేనాగ్నిం సపర్యత |
  అదాభ్యం గృహపతిమ్ || 10-118-06

  అదాభ్యేన శోచిషాగ్నే రక్షస్ త్వం దహ |
  గోపా ఋతస్య దీదిహి || 10-118-07

  స త్వమ్ అగ్నే ప్రతీకేన ప్రత్య్ ఓష యాతుధాన్యః |
  ఉరుక్షయేషు దీద్యత్ || 10-118-08

  తం త్వా గీర్భిర్ ఉరుక్షయా హవ్యవాహం సమ్ ఈధిరే |
  యజిష్ఠమ్ మానుషే జనే || 10-118-09