ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 117

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 117)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  న వా ఉ దేవాః క్షుధమ్ ఇద్ వధం దదుర్ ఉతాశితమ్ ఉప గచ్ఛన్తి మృత్యవః |
  ఉతో రయిః పృణతో నోప దస్యత్య్ ఉతాపృణన్ మర్డితారం న విన్దతే || 10-117-01

  య ఆధ్రాయ చకమానాయ పిత్వో ऽన్నవాన్ సన్ రఫితాయోపజగ్ముషే |
  స్థిరమ్ మనః కృణుతే సేవతే పురోతో చిత్ స మర్డితారం న విన్దతే || 10-117-02

  స ఇద్ భోజో యో గృహవే దదాత్య్ అన్నకామాయ చరతే కృశాయ |
  అరమ్ అస్మై భవతి యామహూతా ఉతాపరీషు కృణుతే సఖాయమ్ || 10-117-03

  న స సఖా యో న దదాతి సఖ్యే సచాభువే సచమానాయ పిత్వః |
  అపాస్మాత్ ప్రేయాన్ న తద్ ఓకో అస్తి పృణన్తమ్ అన్యమ్ అరణం చిద్ ఇచ్ఛేత్ || 10-117-04

  పృణీయాద్ ఇన్ నాధమానాయ తవ్యాన్ ద్రాఘీయాంసమ్ అను పశ్యేత పన్థామ్ |
  ఓ హి వర్తన్తే రథ్యేవ చక్రాన్యమ్-అన్యమ్ ఉప తిష్ఠన్త రాయః || 10-117-05

  మోఘమ్ అన్నం విన్దతే అప్రచేతాః సత్యమ్ బ్రవీమి వధ ఇత్ స తస్య |
  నార్యమణమ్ పుష్యతి నో సఖాయం కేవలాఘో భవతి కేవలాదీ || 10-117-06

  కృషన్న్ ఇత్ ఫాల ఆశితం కృణోతి యన్న్ అధ్వానమ్ అప వృఙ్క్తే చరిత్రైః |
  వదన్ బ్రహ్మావదతో వనీయాన్ పృణన్న్ ఆపిర్ అపృణన్తమ్ అభి ష్యాత్ || 10-117-07

  ఏకపాద్ భూయో ద్విపదో వి చక్రమే ద్విపాత్ త్రిపాదమ్ అభ్య్ ఏతి పశ్చాత్ |
  చతుష్పాద్ ఏతి ద్విపదామ్ అభిస్వరే సమ్పశ్యన్ పఙ్క్తీర్ ఉపతిష్ఠమానః || 10-117-08

  సమౌ చిద్ ధస్తౌ న సమం వివిష్టః సమ్మాతరా చిన్ న సమం దుహాతే |
  యమయోశ్ చిన్ న సమా వీర్యాణి జ్ఞాతీ చిత్ సన్తౌ న సమమ్ పృణీతః || 10-117-09