ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 116

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 116)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పిబా సోమమ్ మహత ఇన్ద్రియాయ పిబా వృత్రాయ హన్తవే శవిష్ఠ |
  పిబ రాయే శవసే హూయమానః పిబ మధ్వస్ తృపద్ ఇన్ద్రా వృషస్వ || 10-116-01

  అస్య పిబ క్షుమతః ప్రస్థితస్యేన్ద్ర సోమస్య వరమ్ ఆ సుతస్య |
  స్వస్తిదా మనసా మాదయస్వార్వాచీనో రేవతే సౌభగాయ || 10-116-02

  మమత్తు త్వా దివ్యః సోమ ఇన్ద్ర మమత్తు యః సూయతే పార్థివేషు |
  మమత్తు యేన వరివశ్ చకర్థ మమత్తు యేన నిరిణాసి శత్రూన్ || 10-116-03

  ఆ ద్విబర్హా అమినో యాత్వ్ ఇన్ద్రో వృషా హరిభ్యామ్ పరిషిక్తమ్ అన్ధః |
  గవ్య్ ఆ సుతస్య ప్రభృతస్య మధ్వః సత్రా ఖేదామ్ అరుశహా వృషస్వ || 10-116-04

  ని తిగ్మాని భ్రాశయన్ భ్రాశ్యాన్య్ అవ స్థిరా తనుహి యాతుజూనామ్ |
  ఉగ్రాయ తే సహో బలం దదామి ప్రతీత్యా శత్రూన్ విగదేషు వృశ్చ || 10-116-05

  వ్య్ అర్య ఇన్ద్ర తనుహి శ్రవాంస్య్ ఓజ స్థిరేవ ధన్వనో ऽభిమాతీః |
  అస్మద్ర్యగ్ వావృధానః సహోభిర్ అనిభృష్టస్ తన్వం వావృధస్వ || 10-116-06

  ఇదం హవిర్ మఘవన్ తుభ్యం రాతమ్ ప్రతి సమ్రాళ్ అహృణానో గృభాయ |
  తుభ్యం సుతో మఘవన్ తుభ్యమ్ పక్వో ऽద్ధీన్ద్ర పిబ చ ప్రస్థితస్య || 10-116-07

  అద్ధీద్ ఇన్ద్ర ప్రస్థితేమా హవీంషి చనో దధిష్వ పచతోత సోమమ్ |
  ప్రయస్వన్తః ప్రతి హర్యామసి త్వా సత్యాః సన్తు యజమానస్య కామాః || 10-116-08

  ప్రేన్ద్రాగ్నిభ్యాం సువచస్యామ్ ఇయర్మి సిన్ధావ్ ఇవ ప్రేరయం నావమ్ అర్కైః |
  అయా ఇవ పరి చరన్తి దేవా యే అస్మభ్యం ధనదా ఉద్భిదశ్ చ || 10-116-09