ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 115

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 115)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  చిత్ర ఇచ్ ఛిశోస్ తరుణస్య వక్షథో న యో మాతరావ్ అప్యేతి ధాతవే |
  అనూధా యది జీజనద్ అధా చ ను వవక్ష సద్యో మహి దూత్యం చరన్ || 10-115-01

  అగ్నిర్ హ నామ ధాయి దన్న్ అపస్తమః సం యో వనా యువతే భస్మనా దతా |
  అభిప్రమురా జుహ్వా స్వధ్వర ఇనో న ప్రోథమానో యవసే వృషా || 10-115-02

  తం వో విం న ద్రుషదం దేవమ్ అన్ధస ఇన్దుమ్ ప్రోథన్తమ్ ప్రవపన్తమ్ అర్ణవమ్ |
  ఆసా వహ్నిం న శోచిషా విరప్శినమ్ మహివ్రతం న సరజన్తమ్ అధ్వనః || 10-115-03

  వి యస్య తే జ్రయసానస్యాజర ధక్షోర్ న వాతాః పరి సన్త్య్ అచ్యుతాః |
  ఆ రణ్వాసో యుయుధయో న సత్వనం త్రితం నశన్త ప్ర శిషన్త ఇష్టయే || 10-115-04

  స ఇద్ అగ్నిః కణ్వతమః కణ్వసఖార్యః పరస్యాన్తరస్య తరుషః |
  అగ్నిః పాతు గృణతో అగ్నిః సూరీన్ అగ్నిర్ దదాతు తేషామ్ అవో నః || 10-115-05

  వాజిన్తమాయ సహ్యసే సుపిత్ర్య తృషు చ్యవానో అను జాతవేదసే |
  అనుద్రే చిద్ యో ధృషతా వరం సతే మహిన్తమాయ ధన్వనేద్ అవిష్యతే || 10-115-06

  ఏవాగ్నిర్ మర్తైః సహ సూరిభిర్ వసు ష్టవే సహసః సూనరో నృభిః |
  మిత్రాసో న యే సుధితా ఋతాయవో ద్యావో న ద్యుమ్నైర్ అభి సన్తి మానుషాన్ || 10-115-07

  ఊర్జో నపాత్ సహసావన్న్ ఇతి త్వోపస్తుతస్య వన్దతే వృషా వాక్ |
  త్వాం స్తోషామ త్వయా సువీరా ద్రాఘీయ ఆయుః ప్రతరం దధానాః || 10-115-08

  ఇతి త్వాగ్నే వృష్టిహవ్యస్య పుత్రా ఉపస్తుతాస ఋషయో ऽవోచన్ |
  తాంశ్ చ పాహి గృణతశ్ చ సూరీన్ వషడ్ వషళ్ ఇత్య్ ఊర్ధ్వాసో అనక్షన్ నమో నమ ఇత్య్ ఊర్ధ్వాసో అనక్షన్ || 10-115-09