ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 114

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 114)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఘర్మా సమన్తా త్రివృతం వ్య్ ఆపతుస్ తయోర్ జుష్టిమ్ మాతరిశ్వా జగామ |
  దివస్ పయో దిధిషాణా అవేషన్ విదుర్ దేవాః సహసామానమ్ అర్కమ్ || 10-114-01

  తిస్రో దేష్ట్రాయ నిరృతీర్ ఉపాసతే దీర్ఘశ్రుతో వి హి జానన్తి వహ్నయః |
  తాసాం ని చిక్యుః కవయో నిదానమ్ పరేషు యా గుహ్యేషు వ్రతేషు || 10-114-02

  చతుష్కపర్దా యువతిః సుపేశా ఘృతప్రతీకా వయునాని వస్తే |
  తస్యాం సుపర్ణా వృషణా ని షేదతుర్ యత్ర దేవా దధిరే భాగధేయమ్ || 10-114-03

  ఏకః సుపర్ణః స సముద్రమ్ ఆ వివేశ స ఇదం విశ్వమ్ భువనం వి చష్టే |
  తమ్ పాకేన మనసాపశ్యమ్ అన్తితస్ తమ్ మాతా రేళ్హి స ఉ రేళ్హి మాతరమ్ || 10-114-04

  సుపర్ణం విప్రాః కవయో వచోభిర్ ఏకం సన్తమ్ బహుధా కల్పయన్తి |
  ఛన్దాంసి చ దధతో అధ్వరేషు గ్రహాన్ సోమస్య మిమతే ద్వాదశ || 10-114-05

  షట్త్రింశాంశ్ చ చతురః కల్పయన్తశ్ ఛన్దాంసి చ దధత ఆద్వాదశమ్ |
  యజ్ఞం విమాయ కవయో మనీష ఋక్సామాభ్యామ్ ప్ర రథం వర్తయన్తి || 10-114-06

  చతుర్దశాన్యే మహిమానో అస్య తం ధీరా వాచా ప్ర ణయన్తి సప్త |
  ఆప్నానం తీర్థం క ఇహ ప్ర వోచద్ యేన పథా ప్రపిబన్తే సుతస్య || 10-114-07

  సహస్రధా పఞ్చదశాన్య్ ఉక్థా యావద్ ద్యావాపృథివీ తావద్ ఇత్ తత్ |
  సహస్రధా మహిమానః సహస్రం యావద్ బ్రహ్మ విష్ఠితం తావతీ వాక్ || 10-114-08

  కశ్ ఛన్దసాం యోగమ్ ఆ వేద ధీరః కో ధిష్ణ్యామ్ ప్రతి వాచమ్ పపాద |
  కమ్ ఋత్విజామ్ అష్టమం శూరమ్ ఆహుర్ హరీ ఇన్ద్రస్య ని చికాయ కః స్విత్ || 10-114-09

  భూమ్యా అన్తమ్ పర్య్ ఏకే చరన్తి రథస్య ధూర్షు యుక్తాసో అస్థుః |
  శ్రమస్య దాయం వి భజన్త్య్ ఏభ్యో యదా యమో భవతి హర్మ్యే హితః || 10-114-10