ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 121

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 121)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10


  హిరణ్యగర్భః సమ్ అవర్తతాగ్రే భూతస్య జాతః పతిర్ ఏక ఆసీత్ |
  స దాధార పృథివీం ద్యామ్ ఉతేమాం కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ || 10-121-01

  య ఆత్మదా బలదా యస్య విశ్వ ఉపాసతే ప్రశిషం యస్య దేవాః |
  యస్య ఛాయామృతం యస్య మృత్యుః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ || 10-121-02

  యః ప్రాణతో నిమిషతో మహిత్వైక ఇద్ రాజా జగతో బభూవ |
  య ఈశే అస్య ద్విపదశ్ చతుష్పదః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ || 10-121-03

  యస్యేమే హిమవన్తో మహిత్వా యస్య సముద్రం రసయా సహాహుః |
  యస్యేమాః ప్రదిశో యస్య బాహూ కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ || 10-121-04

  యేన ద్యౌర్ ఉగ్రా పృథివీ చ దృళ్హా యేన స్వ స్తభితం యేన నాకః |
  యో అన్తరిక్షే రజసో విమానః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ || 10-121-05

  యం క్రన్దసీ అవసా తస్తభానే అభ్య్ ఐక్షేతామ్ మనసా రేజమానే |
  యత్రాధి సూర ఉదితో విభాతి కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ || 10-121-06

  ఆపో హ యద్ బృహతీర్ విశ్వమ్ ఆయన్ గర్భం దధానా జనయన్తీర్ అగ్నిమ్ |
  తతో దేవానాం సమ్ అవర్తతాసుర్ ఏకః కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ || 10-121-07

  యశ్ చిద్ ఆపో మహినా పర్యపశ్యద్ దక్షం దధానా జనయన్తీర్ యజ్ఞమ్ |
  యో దేవేష్వ్ అధి దేవ ఏక ఆసీత్ కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ || 10-121-08

  మా నో హింసీజ్ జనితా యః పృథివ్యా యో వా దివం సత్యధర్మా జజాన |
  యశ్ చాపశ్ చన్ద్రా బృహతీర్ జజాన కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ || 10-121-09

  ప్రజాపతే న త్వద్ ఏతాన్య్ అన్యో విశ్వా జాతాని పరి తా బభూవ |
  యత్కామాస్ తే జుహుమస్ తన్ నో అస్తు వయం స్యామ పతయో రయీణామ్ || 10-121-10