ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 122

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 122)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వసుం న చిత్రమహసం గృణీషే వామం శేవమ్ అతిథిమ్ అద్విషేణ్యమ్ |
  స రాసతే శురుధో విశ్వధాయసో ऽగ్నిర్ హోతా గృహపతిః సువీర్యమ్ || 10-122-01

  జుషాణో అగ్నే ప్రతి హర్య మే వచో విశ్వాని విద్వాన్ వయునాని సుక్రతో |
  ఘృతనిర్ణిగ్ బ్రహ్మణే గాతుమ్ ఏరయ తవ దేవా అజనయన్న్ అను వ్రతమ్ || 10-122-02

  సప్త ధామాని పరియన్న్ అమర్త్యో దాశద్ దాశుషే సుకృతే మామహస్వ |
  సువీరేణ రయిణాగ్నే స్వాభువా యస్ త ఆనట్ సమిధా తం జుషస్వ || 10-122-03

  యజ్ఞస్య కేతుమ్ ప్రథమమ్ పురోహితం హవిష్మన్త ఈళతే సప్త వాజినమ్ |
  శృణ్వన్తమ్ అగ్నిం ఘృతపృష్ఠమ్ ఉక్షణమ్ పృణన్తం దేవమ్ పృణతే సువీర్యమ్ || 10-122-04

  త్వం దూతః ప్రథమో వరేణ్యః స హూయమానో అమృతాయ మత్స్వ |
  త్వామ్ మర్జయన్ మరుతో దాశుషో గృహే త్వాం స్తోమేభిర్ భృగవో వి రురుచుః || 10-122-05

  ఇషం దుహన్ సుదుఘాం విశ్వధాయసం యజ్ఞప్రియే యజమానాయ సుక్రతో |
  అగ్నే ఘృతస్నుస్ త్రిర్ ఋతాని దీద్యద్ వర్తిర్ యజ్ఞమ్ పరియన్ సుక్రతూయసే || 10-122-06

  త్వామ్ ఇద్ అస్యా ఉషసో వ్యుష్టిషు దూతం కృణ్వానా అయజన్త మానుషాః |
  త్వాం దేవా మహయాయ్యాయ వావృధుర్ ఆజ్యమ్ అగ్నే నిమృజన్తో అధ్వరే || 10-122-07

  ని త్వా వసిష్ఠా అహ్వన్త వాజినం గృణన్తో అగ్నే విదథేషు వేధసః |
  రాయస్ పోషం యజమానేషు ధారయ యూయమ్ పాత స్వస్తిభిః సదా నః || 10-122-08