ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 123

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 123)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అయం వేనశ్ చోదయత్ పృశ్నిగర్భా జ్యోతిర్జరాయూ రజసో విమానే |
  ఇమమ్ అపాం సంగమే సూర్యస్య శిశుం న విప్రా మతిభీ రిహన్తి || 10-123-01

  సముద్రాద్ ఊర్మిమ్ ఉద్ ఇయర్తి వేనో నభోజాః పృష్ఠం హర్యతస్య దర్శి |
  ఋతస్య సానావ్ అధి విష్టపి భ్రాట్ సమానం యోనిమ్ అభ్య్ అనూషత వ్రాః || 10-123-02

  సమానమ్ పూర్వీర్ అభి వావశానాస్ తిష్ఠన్ వత్సస్య మాతరః సనీళాః |
  ఋతస్య సానావ్ అధి చక్రమాణా రిహన్తి మధ్వో అమృతస్య వాణీః || 10-123-03

  జానన్తో రూపమ్ అకృపన్త విప్రా మృగస్య ఘోషమ్ మహిషస్య హి గ్మన్ |
  ఋతేన యన్తో అధి సిన్ధుమ్ అస్థుర్ విదద్ గన్ధర్వో అమృతాని నామ || 10-123-04

  అప్సరా జారమ్ ఉపసిష్మియాణా యోషా బిభర్తి పరమే వ్యోమన్ |
  చరత్ ప్రియస్య యోనిషు ప్రియః సన్ సీదత్ పక్షే హిరణ్యయే స వేనః || 10-123-05

  నాకే సుపర్ణమ్ ఉప యత్ పతన్తం హృదా వేనన్తో అభ్య్ అచక్షత త్వా |
  హిరణ్యపక్షం వరుణస్య దూతం యమస్య యోనౌ శకునమ్ భురణ్యుమ్ || 10-123-06

  ఊర్ధ్వో గన్ధర్వో అధి నాకే అస్థాత్ ప్రత్యఙ్ చిత్రా బిభ్రద్ అస్యాయుధాని |
  వసానో అత్కం సురభిం దృశే కం స్వర్ ణ నామ జనత ప్రియాణి || 10-123-07

  ద్రప్సః సముద్రమ్ అభి యజ్ జిగాతి పశ్యన్ గృధ్రస్య చక్షసా విధర్మన్ |
  భానుః శుక్రేణ శోచిషా చకానస్ తృతీయే చక్రే రజసి ప్రియాణి || 10-123-08