ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 124

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 124)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమం నో అగ్న ఉప యజ్ఞమ్ ఏహి పఞ్చయామం త్రివృతం సప్తతన్తుమ్ |
  అసో హవ్యవాళ్ ఉత నః పురోగా జ్యోగ్ ఏవ దీర్ఘం తమ ఆశయిష్ఠాః || 10-124-01

  అదేవాద్ దేవః ప్రచతా గుహా యన్ ప్రపశ్యమానో అమృతత్వమ్ ఏమి |
  శివం యత్ సన్తమ్ అశివో జహామి స్వాత్ సఖ్యాద్ అరణీం నాభిమ్ ఏమి || 10-124-02

  పశ్యన్న్ అన్యస్యా అతిథిం వయాయా ఋతస్య ధామ వి మిమే పురూణి |
  శంసామి పిత్రే అసురాయ శేవమ్ అయజ్ఞియాద్ యజ్ఞియమ్ భాగమ్ ఏమి || 10-124-03

  బహ్వీః సమా అకరమ్ అన్తర్ అస్మిన్న్ ఇన్ద్రం వృణానః పితరం జహామి |
  అగ్నిః సోమో వరుణస్ తే చ్యవన్తే పర్యావర్ద్ రాష్ట్రం తద్ అవామ్య్ ఆయన్ || 10-124-04

  నిర్మాయా ఉ త్యే అసురా అభూవన్ త్వం చ మా వరుణ కామయాసే |
  ఋతేన రాజన్న్ అనృతం వివిఞ్చన్ మమ రాష్ట్రస్యాధిపత్యమ్ ఏహి || 10-124-05

  ఇదం స్వర్ ఇదమ్ ఇద్ ఆస వామమ్ అయమ్ ప్రకాశ ఉర్వ్ అన్తరిక్షమ్ |
  హనావ వృత్రం నిరేహి సోమ హవిష్ ట్వా సన్తం హవిషా యజామ || 10-124-06

  కవిః కవిత్వా దివి రూపమ్ ఆసజద్ అప్రభూతీ వరుణో నిర్ అపః సృజత్ |
  క్షేమం కృణ్వానా జనయో న సిన్ధవస్ తా అస్య వర్ణం శుచయో భరిభ్రతి || 10-124-07

  తా అస్య జ్యేష్ఠమ్ ఇన్ద్రియం సచన్తే తా ఈమ్ ఆ క్షేతి స్వధయా మదన్తీః |
  తా ఈం విశో న రాజానం వృణానా బీభత్సువో అప వృత్రాద్ అతిష్ఠన్ || 10-124-08

  బీభత్సూనాం సయుజం హంసమ్ ఆహుర్ అపాం దివ్యానాం సఖ్యే చరన్తమ్ |
  అనుష్టుభమ్ అను చర్చూర్యమాణమ్ ఇన్ద్రం ని చిక్యుః కవయో మనీషా || 10-124-09