ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 125

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 125)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అహం రుద్రేభిర్ వసుభిశ్ చరామ్య్ అహమ్ ఆదిత్యైర్ ఉత విశ్వదేవైః |
  అహమ్ మిత్రావరుణోభా బిభర్మ్య్ అహమ్ ఇన్ద్రాగ్నీ అహమ్ అశ్వినోభా || 10-125-01

  అహం సోమమ్ ఆహనసమ్ బిభర్మ్య్ అహం త్వష్టారమ్ ఉత పూషణమ్ భగమ్ |
  అహం దధామి ద్రవిణం హవిష్మతే సుప్రావ్యే యజమానాయ సున్వతే || 10-125-02

  అహం రాష్ట్రీ సంగమనీ వసూనాం చికితుషీ ప్రథమా యజ్ఞియానామ్ |
  తామ్ మా దేవా వ్య్ అదధుః పురుత్రా భూరిష్ఠాత్రామ్ భూర్య్ ఆవేశయన్తీమ్ || 10-125-03

  మయా సో అన్నమ్ అత్తి యో విపశ్యతి యః ప్రాణితి య ఈం శృణోత్య్ ఉక్తమ్ |
  అమన్తవో మాం త ఉప క్షియన్తి శ్రుధి శ్రుత శ్రద్ధివం తే వదామి || 10-125-04

  అహమ్ ఏవ స్వయమ్ ఇదం వదామి జుష్టం దేవేభిర్ ఉత మానుషేభిః |
  యం కామయే తం-తమ్ ఉగ్రం కృణోమి తమ్ బ్రహ్మాణం తమ్ ఋషిం తం సుమేధామ్ || 10-125-05

  అహం రుద్రాయ ధనుర్ ఆ తనోమి బ్రహ్మద్విషే శరవే హన్తవా ఉ |
  అహం జనాయ సమదం కృణోమ్య్ అహం ద్యావాపృథివీ ఆ వివేశ || 10-125-06

  అహం సువే పితరమ్ అస్య మూర్ధన్ మమ యోనిర్ అప్స్వ్ అన్తః సముద్రే |
  తతో వి తిష్ఠే భువనాను విశ్వోతామూం ద్యాం వర్ష్మణోప స్పృశామి || 10-125-07

  అహమ్ ఏవ వాత ఇవ ప్ర వామ్య్ ఆరభమాణా భువనాని విశ్వా |
  పరో దివా పర ఏనా పృథివ్యైతావతీ మహినా సమ్ బభూవ || 10-125-08