ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 126

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 126)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  న తమ్ అంహో న దురితం దేవాసో అష్ట మర్త్యమ్ |
  సజోషసో యమ్ అర్యమా మిత్రో నయన్తి వరుణో అతి ద్విషః || 10-126-01

  తద్ ధి వయం వృణీమహే వరుణ మిత్రార్యమన్ |
  యేనా నిర్ అంహసో యూయమ్ పాథ నేథా చ మర్త్యమ్ అతి ద్విషః || 10-126-02

  తే నూనం నో ऽయమ్ ఊతయే వరుణో మిత్రో అర్యమా |
  నయిష్ఠా ఉ నో నేషణి పర్షిష్ఠా ఉ నః పర్షణ్య్ అతి ద్విషః || 10-126-03

  యూయం విశ్వమ్ పరి పాథ వరుణో మిత్రో అర్యమా |
  యుష్మాకం శర్మణి ప్రియే స్యామ సుప్రణీతయో ऽతి ద్విషః || 10-126-04

  ఆదిత్యాసో అతి స్రిధో వరుణో మిత్రో అర్యమా |
  ఉగ్రమ్ మరుద్భీ రుద్రం హువేమేన్ద్రమ్ అగ్నిం స్వస్తయే ऽతి ద్విషః || 10-126-05

  నేతార ఊ షు ణస్ తిరో వరుణో మిత్రో అర్యమా |
  అతి విశ్వాని దురితా రాజానశ్ చర్షణీనామ్ అతి ద్విషః || 10-126-06

  శునమ్ అస్మభ్యమ్ ఊతయే వరుణో మిత్రో అర్యమా |
  శర్మ యచ్ఛన్తు సప్రథ ఆదిత్యాసో యద్ ఈమహే అతి ద్విషః || 10-126-07

  యథా హ త్యద్ వసవో గౌర్యం చిత్ పది షితామ్ అముఞ్చతా యజత్రాః |
  ఏవో ష్వ్ అస్మన్ ముఞ్చతా వ్య్ అంహః ప్ర తార్య్ అగ్నే ప్రతరం న ఆయుః || 10-126-08