ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 127

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 127)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  రాత్రీ వ్య్ అఖ్యద్ ఆయతీ పురుత్రా దేవ్య్ అక్షభిః |
  విశ్వా అధి శ్రియో ऽధిత || 10-127-01

  ఓర్వ్ అప్రా అమర్త్యా నివతో దేవ్య్ ఉద్వతః |
  జ్యోతిషా బాధతే తమః || 10-127-02

  నిర్ ఉ స్వసారమ్ అస్కృతోషసం దేవ్య్ ఆయతీ |
  అపేద్ ఉ హాసతే తమః || 10-127-03

  సా నో అద్య యస్యా వయం ని తే యామన్న్న్ అవిక్ష్మహి |
  వృక్షే న వసతిం వయః || 10-127-04

  ని గ్రామాసో అవిక్షత ని పద్వన్తో ని పక్షిణః |
  ని శ్యేనాసశ్ చిద్ అర్థినః || 10-127-05

  యావయా వృక్యం వృకం యవయ స్తేనమ్ ఊర్మ్యే |
  అథా నః సుతరా భవ || 10-127-06

  ఉప మా పేపిశత్ తమః కృష్ణం వ్యక్తమ్ అస్థిత |
  ఉష ఋణేవ యాతయ || 10-127-07

  ఉప తే గా ఇవాకరం వృణీష్వ దుహితర్ దివః |
  రాత్రి స్తోమం న జిగ్యుషే || 10-127-08