ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 128

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 128)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మమాగ్నే వర్చో విహవేష్వ్ అస్తు వయం త్వేన్ధానాస్ తన్వమ్ పుషేమ |
  మహ్యం నమన్తామ్ ప్రదిశశ్ చతస్రస్ త్వయాధ్యక్షేణ పృతనా జయేమ || 10-128-01

  మమ దేవా విహవే సన్తు సర్వ ఇన్ద్రవన్తో మరుతో విష్ణుర్ అగ్నిః |
  మమాన్తరిక్షమ్ ఉరులోకమ్ అస్తు మహ్యం వాతః పవతాం కామే అస్మిన్ || 10-128-02

  మయి దేవా ద్రవిణమ్ ఆ యజన్తామ్ మయ్య్ ఆశీర్ అస్తు మయి దేవహూతిః |
  దైవ్యా హోతారో వనుషన్త పూర్వే ऽరిష్టాః స్యామ తన్వా సువీరాః || 10-128-03

  మహ్యం యజన్తు మమ యాని హవ్యాకూతిః సత్యా మనసో మే అస్తు |
  ఏనో మా ని గాం కతమచ్ చనాహం విశ్వే దేవాసో అధి వోచతా నః || 10-128-04

  దేవీః షళ్ ఉర్వీర్ ఉరు నః కృణోత విశ్వే దేవాస ఇహ వీరయధ్వమ్ |
  మా హాస్మహి ప్రజయా మా తనూభిర్ మా రధామ ద్విషతే సోమ రాజన్ || 10-128-05

  అగ్నే మన్యుమ్ ప్రతినుదన్ పరేషామ్ అదబ్ధో గోపాః పరి పాహి నస్ త్వమ్ |
  ప్రత్యఞ్చో యన్తు నిగుతః పునస్ తే ऽమైషాం చిత్తమ్ ప్రబుధాం వి నేశత్ || 10-128-06

  ధాతా ధాతౄణామ్ భువనస్య యస్ పతిర్ దేవం త్రాతారమ్ అభిమాతిషాహమ్ |
  ఇమం యజ్ఞమ్ అశ్వినోభా బృహస్పతిర్ దేవాః పాన్తు యజమానం న్యర్థాత్ || 10-128-07

  ఉరువ్యచా నో మహిషః శర్మ యంసద్ అస్మిన్ హవే పురుహూతః పురుక్షుః |
  స నః ప్రజాయై హర్యశ్వ మృళయేన్ద్ర మా నో రీరిషో మా పరా దాః || 10-128-08

  యే నః సపత్నా అప తే భవన్త్వ్ ఇన్ద్రాగ్నిభ్యామ్ అవ బాధామహే తాన్ |
  వసవో రుద్రా ఆదిత్యా ఉపరిస్పృశమ్ మోగ్రం చేత్తారమ్ అధిరాజమ్ అక్రన్ || 10-128-09