ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 129

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 129)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  నాసద్ ఆసీన్ నో సద్ ఆసీత్ తదానీం నాసీద్ రజో నో వ్యోమా పరో యత్ |
  కిమ్ ఆవరీవః కుహ కస్య శర్మన్న్ అమ్భః కిమ్ ఆసీద్ గహనం గభీరమ్ || 10-129-01

  న మృత్యుర్ ఆసీద్ అమృతం న తర్హి న రాత్ర్యా అహ్న ఆసీత్ ప్రకేతః |
  ఆనీద్ అవాతం స్వధయా తద్ ఏకం తస్మాద్ ధాన్యన్ న పరః కిం చనాస || 10-129-02

  తమ ఆసీత్ తమసా గూళ్హమ్ అగ్రే ऽప్రకేతం సలిలం సర్వమ్ ఆ ఇదమ్ |
  తుచ్ఛ్యేనాభ్వ్ అపిహితం యద్ ఆసీత్ తపసస్ తన్ మహినాజాయతైకమ్ || 10-129-03

  కామస్ తద్ అగ్రే సమ్ అవర్తతాధి మనసో రేతః ప్రథమం యద్ ఆసీత్ |
  సతో బన్ధుమ్ అసతి నిర్ అవిన్దన్ హృది ప్రతీష్యా కవయో మనీషా || 10-129-04

  తిరశ్చీనో వితతో రశ్మిర్ ఏషామ్ అధః స్విద్ ఆసీ3ద్ ఉపరి స్విద్ ఆసీ3త్ |
  రేతోధా ఆసన్ మహిమాన ఆసన్ స్వధా అవస్తాత్ ప్రయతిః పరస్తాత్ || 10-129-05

  కో అద్ధా వేద క ఇహ ప్ర వోచత్ కుత ఆజాతా కుత ఇయం విసృష్టిః |
  అర్వాగ్ దేవా అస్య విసర్జనేనాథా కో వేద యత ఆబభూవ || 10-129-06

  ఇయం విసృష్టిర్ యత ఆబభూవ యది వా దధే యది వా న |
  యో అస్యాధ్యక్షః పరమే వ్యోమన్ సో అఙ్గ వేద యది వా న వేద || 10-129-07