ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 104)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అసావి సోమః పురుహూత తుభ్యం హరిభ్యాం యజ్ఞమ్ ఉప యాహి తూయమ్ |
  తుభ్యం గిరో విప్రవీరా ఇయానా దధన్విర ఇన్ద్ర పిబా సుతస్య || 10-104-01

  అప్సు ధూతస్య హరివః పిబేహ నృభిః సుతస్య జఠరమ్ పృణస్వ |
  మిమిక్షుర్ యమ్ అద్రయ ఇన్ద్ర తుభ్యం తేభిర్ వర్ధస్వ మదమ్ ఉక్థవాహః || 10-104-02

  ప్రోగ్రామ్ పీతిం వృష్ణ ఇయర్మి సత్యామ్ ప్రయై సుతస్య హర్యశ్వ తుభ్యమ్ |
  ఇన్ద్ర ధేనాభిర్ ఇహ మాదయస్వ ధీభిర్ విశ్వాభిః శచ్యా గృణానః || 10-104-03

  ఊతీ శచీవస్ తవ వీర్యేణ వయో దధానా ఉశిజ ఋతజ్ఞాః |
  ప్రజావద్ ఇన్ద్ర మనుషో దురోణే తస్థుర్ గృణన్తః సధమాద్యాసః || 10-104-04

  ప్రణీతిభిష్ టే హర్యశ్వ సుష్టోః సుషుమ్నస్య పురురుచో జనాసః |
  మంహిష్ఠామ్ ఊతిం వితిరే దధానా స్తోతార ఇన్ద్ర తవ సూనృతాభిః || 10-104-05

  ఉప బ్రహ్మాణి హరివో హరిభ్యాం సోమస్య యాహి పీతయే సుతస్య |
  ఇన్ద్ర త్వా యజ్ఞః క్షమమాణమ్ ఆనడ్ దాశ్వాఅస్య్ అధ్వరస్య ప్రకేతః || 10-104-06

  సహస్రవాజమ్ అభిమాతిషాహం సుతేరణమ్ మఘవానం సువృక్తిమ్ |
  ఉప భూషన్తి గిరో అప్రతీతమ్ ఇన్ద్రం నమస్యా జరితుః పనన్త || 10-104-07

  సప్తాపో దేవీః సురణా అమృక్తా యాభిః సిన్ధుమ్ అతర ఇన్ద్ర పూర్భిత్ |
  నవతిం స్రోత్యా నవ చ స్రవన్తీర్ దేవేభ్యో గాతుమ్ మనుషే చ విన్దః || 10-104-08

  అపో మహీర్ అభిశస్తేర్ అముఞ్చో ऽజాగర్ ఆస్వ్ అధి దేవ ఏకః |
  ఇన్ద్ర యాస్ త్వం వృత్రతూర్యే చకర్థ తాభిర్ విశ్వాయుస్ తన్వమ్ పుపుష్యాః || 10-104-09

  వీరేణ్యః క్రతుర్ ఇన్ద్రః సుశస్తిర్ ఉతాపి ధేనా పురుహూతమ్ ఈట్టే |
  ఆర్దయద్ వృత్రమ్ అకృణోద్ ఉలోకం ససాహే శక్రః పృతనా అభిష్టిః || 10-104-10

  శునం హువేమ మఘవానమ్ ఇన్ద్రమ్ అస్మిన్ భరే నృతమం వాజసాతౌ |
  శృణ్వన్తమ్ ఉగ్రమ్ ఊతయే సమత్సు ఘ్నన్తం వృత్రాణి సంజితం ధనానామ్ || 10-104-11