ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 105

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 105)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కదా వసో స్తోత్రం హర్యత ఆవ శ్మశా రుధద్ వాః |
  దీర్ఘం సుతం వాతాప్యాయ || 10-105-01

  హరీ యస్య సుయుజా వివ్రతా వేర్ అర్వన్తాను శేపా |
  ఉభా రజీ న కేశినా పతిర్ దన్ || 10-105-02

  అప యోర్ ఇన్ద్రః పాపజ ఆ మర్తో న శశ్రమాణో బిభీవాన్ |
  శుభే యద్ యుయుజే తవిషీవాన్ || 10-105-03

  సచాయోర్ ఇన్ద్రశ్ చర్కృష ఆఉపానసః సపర్యన్ |
  నదయోర్ వివ్రతయోః శూర ఇన్ద్రః || 10-105-04

  అధి యస్ తస్థౌ కేశవన్తా వ్యచస్వన్తా న పుష్ట్యై |
  వనోతి శిప్రాభ్యాం శిప్రిణీవాన్ || 10-105-05

  ప్రాస్తౌద్ ఋష్వౌజా ఋష్వేభిస్ తతక్ష శూరః శవసా |
  ఋభుర్ న క్రతుభిర్ మాతరిశ్వా || 10-105-06

  వజ్రం యశ్ చక్రే సుహనాయ దస్యవే హిరీమశో హిరీమాన్ |
  అరుతహనుర్ అద్భుతం న రజః || 10-105-07

  అవ నో వృజినా శిశీహ్య్ ఋచా వనేమానృచః |
  నాబ్రహ్మా యజ్ఞ ఋధగ్ జోషతి త్వే || 10-105-08

  ఊర్ధ్వా యత్ తే త్రేతినీ భూద్ యజ్ఞస్య ధూర్షు సద్మన్ |
  సజూర్ నావం స్వయశసం సచాయోః || 10-105-09

  శ్రియే తే పృశ్నిర్ ఉపసేచనీ భూచ్ ఛ్రియే దర్విర్ అరేపాః |
  యయా స్వే పాత్రే సిఞ్చస ఉత్ || 10-105-10

  శతం వా యద్ అసుర్య ప్రతి త్వా సుమిత్ర ఇత్థాస్తౌద్ దుర్మిత్ర ఇత్థాస్తౌత్ |
  ఆవో యద్ దస్యుహత్యే కుత్సపుత్రమ్ ప్రావో యద్ దస్యుహత్యే కుత్సవత్సమ్ || 10-105-11