ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 106

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 106)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉభా ఉ నూనం తద్ ఇద్ అర్థయేథే వి తన్వాథే ధియో వస్త్రాపసేవ |
  సధ్రీచీనా యాతవే ప్రేమ్ అజీగః సుదినేవ పృక్ష ఆ తంసయేథే || 10-106-01

  ఉష్టారేవ ఫర్వరేషు శ్రయేథే ప్రాయోగేవ శ్వాత్ర్యా శాసుర్ ఏథః |
  దూతేవ హి ష్ఠో యశసా జనేషు మాప స్థాతమ్ మహిషేవావపానాత్ || 10-106-02

  సాకంయుజా శకునస్యేవ పక్షా పశ్వేవ చిత్రా యజుర్ ఆ గమిష్టమ్ |
  అగ్నిర్ ఇవ దేవయోర్ దీదివాంసా పరిజ్మానేవ యజథః పురుత్రా || 10-106-03

  ఆపీ వో అస్మే పితరేవ పుత్రోగ్రేవ రుచా నృపతీవ తుర్యై |
  ఇర్యేవ పుష్ట్యై కిరణేవ భుజ్యై శ్రుష్టీవానేవ హవమ్ ఆ గమిష్టమ్ || 10-106-04

  వంసగేవ పూషర్యా శిమ్బాతా మిత్రేవ ఋతా శతరా శాతపన్తా |
  వాజేవోచ్చా వయసా ఘర్మ్యేష్ఠా మేషేవేషా సపర్యా పురీషా || 10-106-05

  సృణ్యేవ జర్భరీ తుర్ఫరీతూ నైతోశేవ తుర్ఫరీ పర్ఫరీకా |
  ఉదన్యజేవ జేమనా మదేరూ తా మే జరాయ్వ్ అజరమ్ మరాయు || 10-106-06

  పజ్రేవ చర్చరం జారమ్ మరాయు క్షద్మేవార్థేషు తర్తరీథ ఉగ్రా |
  ఋభూ నాపత్ ఖరమజ్రా ఖరజ్రుర్ వాయుర్ న పర్ఫరత్ క్షయద్ రయీణామ్ || 10-106-07

  ఘర్మేవ మధు జఠరే సనేరూ భగేవితా తుర్ఫరీ ఫారివారమ్ |
  పతరేవ చచరా చన్ద్రనిర్ణిఙ్ మనఋఙ్గా మనన్యా న జగ్మీ || 10-106-08

  బృహన్తేవ గమ్భరేషు ప్రతిష్ఠామ్ పాదేవ గాధం తరతే విదాథః |
  కర్ణేవ శాసుర్ అను హి స్మరాథో ऽంశేవ నో భజతం చిత్రమ్ అప్నః || 10-106-09

  ఆరఙ్గరేవ మధ్వ్ ఏరయేథే సారఘేవ గవి నీచీనబారే |
  కీనారేవ స్వేదమ్ ఆసిష్విదానా క్షామేవోర్జా సూయవసాత్ సచేథే || 10-106-10

  ఋధ్యామ స్తోమం సనుయామ వాజమ్ ఆ నో మన్త్రం సరథేహోప యాతమ్ |
  యశో న పక్వమ్ మధు గోష్వ్ అన్తర్ ఆ భూతాంశో అశ్వినోః కామమ్ అప్రాః || 10-106-11