ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 107)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆవిర్ అభూన్ మహి మాఘోనమ్ ఏషాం విశ్వం జీవం తమసో నిర్ అమోచి |
  మహి జ్యోతిః పితృభిర్ దత్తమ్ ఆగాద్ ఉరుః పన్థా దక్షిణాయా అదర్శి || 10-107-01

  ఉచ్చా దివి దక్షిణావన్తో అస్థుర్ యే అశ్వదాః సహ తే సూర్యేణ |
  హిరణ్యదా అమృతత్వమ్ భజన్తే వాసోదాః సోమ ప్ర తిరన్త ఆయుః || 10-107-02

  దైవీ పూర్తిర్ దక్షిణా దేవయజ్యా న కవారిభ్యో నహి తే పృణన్తి |
  అథా నరః ప్రయతదక్షిణాసో ऽవద్యభియా బహవః పృణన్తి || 10-107-03

  శతధారం వాయుమ్ అర్కం స్వర్విదం నృచక్షసస్ తే అభి చక్షతే హవిః |
  యే పృణన్తి ప్ర చ యచ్ఛన్తి సంగమే తే దక్షిణాం దుహతే సప్తమాతరమ్ || 10-107-04

  దక్షిణావాన్ ప్రథమో హూత ఏతి దక్షిణావాన్ గ్రామణీర్ అగ్రమ్ ఏతి |
  తమ్ ఏవ మన్యే నృపతిం జనానాం యః ప్రథమో దక్షిణామ్ ఆవివాయ || 10-107-05

  తమ్ ఏవ ఋషిం తమ్ ఉ బ్రహ్మాణమ్ ఆహుర్ యజ్ఞన్యం సామగామ్ ఉక్థశాసమ్ |
  స శుక్రస్య తన్వో వేద తిస్రో యః ప్రథమో దక్షిణయా రరాధ || 10-107-06

  దక్షిణాశ్వం దక్షిణా గాం దదాతి దక్షిణా చన్ద్రమ్ ఉత యద్ ధిరణ్యమ్ |
  దక్షిణాన్నం వనుతే యో న ఆత్మా దక్షిణాం వర్మ కృణుతే విజానన్ || 10-107-07

  న భోజా మమ్రుర్ న న్యర్థమ్ ఈయుర్ న రిష్యన్తి న వ్యథన్తే హ భోజాః |
  ఇదం యద్ విశ్వమ్ భువనం స్వశ్ చైతత్ సర్వం దక్షిణైభ్యో దదాతి || 10-107-08

  భోజా జిగ్యుః సురభిం యోనిమ్ అగ్రే భోజా జిగ్యుర్ వధ్వం యా సువాసాః |
  భోజా జిగ్యుర్ అన్తఃపేయం సురాయా భోజా జిగ్యుర్ యే అహూతాః ప్రయన్తి || 10-107-09

  భోజాయాశ్వం సమ్ మృజన్త్య్ ఆశుమ్ భోజాయాస్తే కన్యా శుమ్భమానా |
  భోజస్యేదమ్ పుష్కరిణీవ వేశ్మ పరిష్కృతం దేవమానేవ చిత్రమ్ || 10-107-10

  భోజమ్ అశ్వాః సుష్ఠువాహో వహన్తి సువృద్ రథో వర్తతే దక్షిణాయాః |
  భోజం దేవాసో ऽవతా భరేషు భోజః శత్రూన్ సమనీకేషు జేతా || 10-107-11