ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 108

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 108)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కిమ్ ఇచ్ఛన్తీ సరమా ప్రేదమ్ ఆనడ్ దూరే హ్య్ అధ్వా జగురిః పరాచైః |
  కాస్మేహితిః కా పరితక్మ్యాసీత్ కథం రసాయా అతరః పయాంసి || 10-108-01

  ఇన్ద్రస్య దూతీర్ ఇషితా చరామి మహ ఇచ్ఛన్తీ పణయో నిధీన్ వః |
  అతిష్కదో భియసా తన్ న ఆవత్ తథా రసాయా అతరమ్ పయాంసి || 10-108-02

  కీదృఙ్ఙ్ ఇన్ద్రః సరమే కా దృశీకా యస్యేదం దూతీర్ అసరః పరాకాత్ |
  ఆ చ గచ్ఛాన్ మిత్రమ్ ఏనా దధామాథా గవాం గోపతిర్ నో భవాతి || 10-108-03

  నాహం తం వేద దభ్యం దభత్ స యస్యేదం దూతీర్ అసరమ్ పరాకాత్ |
  న తం గూహన్తి స్రవతో గభీరా హతా ఇన్ద్రేణ పణయః శయధ్వే || 10-108-04

  ఇమా గావః సరమే యా ఐచ్ఛః పరి దివో అన్తాన్ సుభగే పతన్తీ |
  కస్ త ఏనా అవ సృజాద్ అయుధ్వ్య్ ఉతాస్మాకమ్ ఆయుధా సన్తి తిగ్మా || 10-108-05

  అసేన్యా వః పణయో వచాంస్య్ అనిషవ్యాస్ తన్వః సన్తు పాపీః |
  అధృష్టో వ ఏతవా అస్తు పన్థా బృహస్పతిర్ వ ఉభయా న మృళాత్ || 10-108-06

  అయం నిధిః సరమే అద్రిబుధ్నో గోభిర్ అశ్వేభిర్ వసుభిర్ న్యృష్టః |
  రక్షన్తి తమ్ పణయో యే సుగోపా రేకు పదమ్ అలకమ్ ఆ జగన్థ || 10-108-07

  ఏహ గమన్న్ ఋషయః సోమశితా అయాస్యో అఙ్గిరసో నవగ్వాః |
  త ఏతమ్ ఊర్వం వి భజన్త గోనామ్ అథైతద్ వచః పణయో వమన్న్ ఇత్ || 10-108-08

  ఏవా చ త్వం సరమ ఆజగన్థ ప్రబాధితా సహసా దైవ్యేన |
  స్వసారం త్వా కృణవై మా పునర్ గా అప తే గవాం సుభగే భజామ || 10-108-09

  నాహం వేద భ్రాతృత్వం నో స్వసృత్వమ్ ఇన్ద్రో విదుర్ అఙ్గిరసశ్ చ ఘోరాః |
  గోకామా మే అచ్ఛదయన్ యద్ ఆయమ్ అపాత ఇత పణయో వరీయః || 10-108-10

  దూరమ్ ఇత పణయో వరీయ ఉద్ గావో యన్తు మినతీర్ ఋతేన |
  బృహస్పతిర్ యా అవిన్దన్ నిగూళ్హాః సోమో గ్రావాణ ఋషయశ్ చ విప్రాః || 10-108-11