ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 109

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 109)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తే ऽవదన్ ప్రథమా బ్రహ్మకిల్బిషే ऽకూపారః సలిలో మాతరిశ్వా |
  వీళుహరాస్ తప ఉగ్రో మయోభూర్ ఆపో దేవీః ప్రథమజా ఋతేన || 10-109-01

  సోమో రాజా ప్రథమో బ్రహ్మజాయామ్ పునః ప్రాయచ్ఛద్ అహృణీయమానః |
  అన్వర్తితా వరుణో మిత్ర ఆసీద్ అగ్నిర్ హోతా హస్తగృహ్యా నినాయ || 10-109-02

  హస్తేనైవ గ్రాహ్య ఆధిర్ అస్యా బ్రహ్మజాయేయమ్ ఇతి చేద్ అవోచన్ |
  న దూతాయ ప్రహ్యే తస్థ ఏషా తథా రాష్ట్రం గుపితం క్షత్రియస్య || 10-109-03

  దేవా ఏతస్యామ్ అవదన్త పూర్వే సప్తఋషయస్ తపసే యే నిషేదుః |
  భీమా జాయా బ్రాహ్మణస్యోపనీతా దుర్ధాం దధాతి పరమే వ్యోమన్ || 10-109-04

  బ్రహ్మచారీ చరతి వేవిషద్ విషః స దేవానామ్ భవత్య్ ఏకమ్ అఙ్గమ్ |
  తేన జాయామ్ అన్వ్ అవిన్దద్ బృహస్పతిః సోమేన నీతాం జుహ్వం న దేవాః || 10-109-05

  పునర్ వై దేవా అదదుః పునర్ మనుష్యా ఉత |
  రాజానః సత్యం కృణ్వానా బ్రహ్మజాయామ్ పునర్ దదుః || 10-109-06

  పునర్దాయ బ్రహ్మజాయాం కృత్వీ దేవైర్ నికిల్బిషమ్ |
  ఊర్జమ్ పృథివ్యా భక్త్వాయోరుగాయమ్ ఉపాసతే || 10-109-07