ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 110

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 110)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సమిద్ధో అద్య మనుషో దురోణే దేవో దేవాన్ యజసి జాతవేదః |
  ఆ చ వహ మిత్రమహశ్ చికిత్వాన్ త్వం దూతః కవిర్ అసి ప్రచేతాః || 10-110-01

  తనూనపాత్ పథ ఋతస్య యానాన్ మధ్వా సమఞ్జన్ స్వదయా సుజిహ్వ |
  మన్మాని ధీభిర్ ఉత యజ్ఞమ్ ఋన్ధన్ దేవత్రా చ కృణుహ్య్ అధ్వరం నః || 10-110-02

  ఆజుహ్వాన ఈడ్యో వన్ద్యశ్ చా యాహ్య్ అగ్నే వసుభిః సజోషాః |
  త్వం దేవానామ్ అసి యహ్వ హోతా స ఏనాన్ యక్షీషితో యజీయాన్ || 10-110-03

  ప్రాచీనమ్ బర్హిః ప్రదిశా పృథివ్యా వస్తోర్ అస్యా వృజ్యతే అగ్రే అహ్నామ్ |
  వ్య్ ఉ ప్రథతే వితరం వరీయో దేవేభ్యో అదితయే స్యోనమ్ || 10-110-04

  వ్యచస్వతీర్ ఉర్వియా వి శ్రయన్తామ్ పతిభ్యో న జనయః శుమ్భమానాః |
  దేవీర్ ద్వారో బృహతీర్ విశ్వమిన్వా దేవేభ్యో భవత సుప్రాయణాః || 10-110-05

  ఆ సుష్వయన్తీ యజతే ఉపాకే ఉషాసానక్తా సదతాం ని యోనౌ |
  దివ్యే యోషణే బృహతీ సురుక్మే అధి శ్రియం శుక్రపిశం దధానే || 10-110-06

  దైవ్యా హోతారా ప్రథమా సువాచా మిమానా యజ్ఞమ్ మనుషో యజధ్యై |
  ప్రచోదయన్తా విదథేషు కారూ ప్రాచీనం జ్యోతిః ప్రదిశా దిశన్తా || 10-110-07

  ఆ నో యజ్ఞమ్ భారతీ తూయమ్ ఏత్వ్ ఇళా మనుష్వద్ ఇహ చేతయన్తీ |
  తిస్రో దేవీర్ బర్హిర్ ఏదం స్యోనం సరస్వతీ స్వపసః సదన్తు || 10-110-08

  య ఇమే ద్యావాపృథివీ జనిత్రీ రూపైర్ అపింశద్ భువనాని విశ్వా |
  తమ్ అద్య హోతర్ ఇషితో యజీయాన్ దేవం త్వష్టారమ్ ఇహ యక్షి విద్వాన్ || 10-110-09

  ఉపావసృజ త్మన్యా సమఞ్జన్ దేవానామ్ పాథ ఋతుథా హవీంషి |
  వనస్పతిః శమితా దేవో అగ్నిః స్వదన్తు హవ్యమ్ మధునా ఘృతేన || 10-110-10

  సద్యో జాతో వ్య్ అమిమీత యజ్ఞమ్ అగ్నిర్ దేవానామ్ అభవత్ పురోగాః |
  అస్య హోతుః ప్రదిశ్య్ ఋతస్య వాచి స్వాహాకృతం హవిర్ అదన్తు దేవాః || 10-110-11