ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 111

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 111)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మనీషిణః ప్ర భరధ్వమ్ మనీషాం యథా-యథా మతయః సన్తి నృణామ్ |
  ఇన్ద్రం సత్యైర్ ఏరయామా కృతేభిః స హి వీరో గిర్వణస్యుర్ విదానః || 10-111-01

  ఋతస్య హి సదసో ధీతిర్ అద్యౌత్ సం గార్ష్టేయో వృషభో గోభిర్ ఆనట్ |
  ఉద్ అతిష్ఠత్ తవిషేణా రవేణ మహాన్తి చిత్ సం వివ్యాచా రజాంసి || 10-111-02

  ఇన్ద్రః కిల శ్రుత్యా అస్య వేద స హి జిష్ణుః పథికృత్ సూర్యాయ |
  ఆన్ మేనాం కృణ్వన్న్ అచ్యుతో భువద్ గోః పతిర్ దివః సనజా అప్రతీతః || 10-111-03

  ఇన్ద్రో మహ్నా మహతో అర్ణవస్య వ్రతామినాద్ అఙ్గిరోభిర్ గృణానః |
  పురూణి చిన్ ని తతానా రజాంసి దాధార యో ధరుణం సత్యతాతా || 10-111-04

  ఇన్ద్రో దివః ప్రతిమానమ్ పృథివ్యా విశ్వా వేద సవనా హన్తి శుష్ణమ్ |
  మహీం చిద్ ద్యామ్ ఆతనోత్ సూర్యేణ చాస్కమ్భ చిత్ కమ్భనేన స్కభీయాన్ || 10-111-05

  వజ్రేణ హి వృత్రహా వృత్రమ్ అస్తర్ అదేవస్య శూశువానస్య మాయాః |
  వి ధృష్ణో అత్ర ధృషతా జఘన్థాథాభవో మఘవన్ బాహ్వోజాః || 10-111-06

  సచన్త యద్ ఉషసః సూర్యేణ చిత్రామ్ అస్య కేతవో రామ్ అవిన్దన్ |
  ఆ యన్ నక్షత్రం దదృశే దివో న పునర్ యతో నకిర్ అద్ధా ను వేద || 10-111-07

  దూరం కిల ప్రథమా జగ్ముర్ ఆసామ్ ఇన్ద్రస్య యాః ప్రసవే సస్రుర్ ఆపః |
  క్వ స్విద్ అగ్రం క్వ బుధ్న ఆసామ్ ఆపో మధ్యం క్వ వో నూనమ్ అన్తః || 10-111-08

  సృజః సిన్ధూఅహినా జగ్రసానాఆద్ ఇద్ ఏతాః ప్ర వివిజ్రే జవేన |
  ముముక్షమాణా ఉత యా ముముచ్రే ऽధేద్ ఏతా న రమన్తే నితిక్తాః || 10-111-09

  సధ్రీచీః సిన్ధుమ్ ఉశతీర్ ఇవాయన్ సనాజ్ జార ఆరితః పూర్భిద్ ఆసామ్ |
  అస్తమ్ ఆ తే పార్థివా వసూన్య్ అస్మే జగ్ముః సూనృతా ఇన్ద్ర పూర్వీః || 10-111-10