ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 112

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 112)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్ర పిబ ప్రతికామం సుతస్య ప్రాతఃసావస్ తవ హి పూర్వపీతిః |
  హర్షస్వ హన్తవే శూర శత్రూన్ ఉక్థేభిష్ టే వీర్యా ప్ర బ్రవామ || 10-112-01

  యస్ తే రథో మనసో జవీయాన్ ఏన్ద్ర తేన సోమపేయాయ యాహి |
  తూయమ్ ఆ తే హరయః ప్ర ద్రవన్తు యేభిర్ యాసి వృషభిర్ మన్దమానః || 10-112-02

  హరిత్వతా వర్చసా సూర్యస్య శ్రేష్ఠై రూపైస్ తన్వం స్పర్శయస్వ |
  అస్మాభిర్ ఇన్ద్ర సఖిభిర్ హువానః సధ్రీచీనో మాదయస్వా నిషద్య || 10-112-03

  యస్య త్యత్ తే మహిమానమ్ మదేష్వ్ ఇమే మహీ రోదసీ నావివిక్తామ్ |
  తద్ ఓక ఆ హరిభిర్ ఇన్ద్ర యుక్తైః ప్రియేభిర్ యాహి ప్రియమ్ అన్నమ్ అచ్ఛ || 10-112-04

  యస్య శశ్వత్ పపివాఇన్ద్ర శత్రూన్ అనానుకృత్యా రణ్యా చకర్థ |
  స తే పురంధిం తవిషీమ్ ఇయర్తి స తే మదాయ సుత ఇన్ద్ర సోమః || 10-112-05

  ఇదం తే పాత్రం సనవిత్తమ్ ఇన్ద్ర పిబా సోమమ్ ఏనా శతక్రతో |
  పూర్ణ ఆహావో మదిరస్య మధ్వో యం విశ్వ ఇద్ అభిహర్యన్తి దేవాః || 10-112-06

  వి హి త్వామ్ ఇన్ద్ర పురుధా జనాసో హితప్రయసో వృషభ హ్వయన్తే |
  అస్మాకం తే మధుమత్తమానీమా భువన్ సవనా తేషు హర్య || 10-112-07

  ప్ర త ఇన్ద్ర పూర్వ్యాణి ప్ర నూనం వీర్యా వోచమ్ ప్రథమా కృతాని |
  సతీనమన్యుర్ అశ్రథాయో అద్రిం సువేదనామ్ అకృణోర్ బ్రహ్మణే గామ్ || 10-112-08

  ని షు సీద గణపతే గణేషు త్వామ్ ఆహుర్ విప్రతమం కవీనామ్ |
  న ఋతే త్వత్ క్రియతే కిం చనారే మహామ్ అర్కమ్ మఘవఞ్ చిత్రమ్ అర్చ || 10-112-09

  అభిఖ్యా నో మఘవన్ నాధమానాన్ సఖే బోధి వసుపతే సఖీనామ్ |
  రణం కృధి రణకృత్ సత్యశుష్మాభక్తే చిద్ ఆ భజా రాయే అస్మాన్ || 10-112-10