ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 113

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 113)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తమ్ అస్య ద్యావాపృథివీ సచేతసా విశ్వేభిర్ దేవైర్ అను శుష్మమ్ ఆవతామ్ |
  యద్ ఐత్ కృణ్వానో మహిమానమ్ ఇన్ద్రియమ్ పీత్వీ సోమస్య క్రతుమాఅవర్ధత || 10-113-01

  తమ్ అస్య విష్ణుర్ మహిమానమ్ ఓజసాంశుం దధన్వాన్ మధునో వి రప్శతే |
  దేవేభిర్ ఇన్ద్రో మఘవా సయావభిర్ వృత్రం జఘన్వాఅభవద్ వరేణ్యః || 10-113-02

  వృత్రేణ యద్ అహినా బిభ్రద్ ఆయుధా సమస్థిథా యుధయే శంసమ్ ఆవిదే |
  విశ్వే తే అత్ర మరుతః సహ త్మనావర్ధన్న్ ఉగ్ర మహిమానమ్ ఇన్ద్రియమ్ || 10-113-03

  జజ్ఞాన ఏవ వ్య్ అబాధత స్పృధః ప్రాపశ్యద్ వీరో అభి పౌంస్యం రణమ్ |
  అవృశ్చద్ అద్రిమ్ అవ సస్యదః సృజద్ అస్తభ్నాన్ నాకం స్వపస్యయా పృథుమ్ || 10-113-04

  ఆద్ ఇన్ద్రః సత్రా తవిషీర్ అపత్యత వరీయో ద్యావాపృథివీ అబాధత |
  అవాభరద్ ధృషితో వజ్రమ్ ఆయసం శేవమ్ మిత్రాయ వరుణాయ దాశుషే || 10-113-05

  ఇన్ద్రస్యాత్ర తవిషీభ్యో విరప్శిన ఋఘాయతో అరంహయన్త మన్యవే |
  వృత్రం యద్ ఉగ్రో వ్య్ అవృశ్చద్ ఓజసాపో బిభ్రతం తమసా పరీవృతమ్ || 10-113-06

  యా వీర్యాణి ప్రథమాని కర్త్వా మహిత్వేభిర్ యతమానౌ సమీయతుః |
  ధ్వాన్తం తమో ऽవ దధ్వసే హత ఇన్ద్రో మహ్నా పూర్వహూతావ్ అపత్యత || 10-113-07

  విశ్వే దేవాసో అధ వృష్ణ్యాని తే ऽవర్ధయన్ సోమవత్యా వచస్యయా |
  రద్ధం వృత్రమ్ అహిమ్ ఇన్ద్రస్య హన్మనాగ్నిర్ న జమ్భైస్ తృష్వ్ అన్నమ్ ఆవయత్ || 10-113-08

  భూరి దక్షేభిర్ వచనేభిర్ ఋక్వభిః సఖ్యేభిః సఖ్యాని ప్ర వోచత |
  ఇన్ద్రో ధునిం చ చుమురిం చ దమ్భయఞ్ ఛ్రద్ధామనస్యా శృణుతే దభీతయే || 10-113-09

  త్వమ్ పురూణ్య్ ఆ భరా స్వశ్వ్యా యేభిర్ మంసై నివచనాని శంసన్ |
  సుగేభిర్ విశ్వా దురితా తరేమ విదో షు ణ ఉర్వియా గాధమ్ అద్య || 10-113-10