ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 103

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 103)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆశుః శిశానో వృషభో న భీమో ఘనాఘనః క్షోభణశ్ చర్షణీనామ్ |
  సంక్రన్దనో ऽనిమిష ఏకవీరః శతం సేనా అజయత్ సాకమ్ ఇన్ద్రః || 10-103-01

  సంక్రన్దనేనానిమిషేణ జిష్ణునా యుత్కారేణ దుశ్చ్యవనేన ధృష్ణునా |
  తద్ ఇన్ద్రేణ జయత తత్ సహధ్వం యుధో నర ఇషుహస్తేన వృష్ణా || 10-103-02

  స ఇషుహస్తైః స నిషఙ్గిభిర్ వశీ సంస్రష్టా స యుధ ఇన్ద్రో గణేన |
  సంసృష్టజిత్ సోమపా బాహుశర్ధ్య్ ఉగ్రధన్వా ప్రతిహితాభిర్ అస్తా || 10-103-03

  బృహస్పతే పరి దీయా రథేన రక్షోహామిత్రాఅపబాధమానః |
  ప్రభఞ్జన్ సేనాః ప్రమృణో యుధా జయన్న్ అస్మాకమ్ ఏధ్య్ అవితా రథానామ్ || 10-103-04

  బలవిజ్ఞాయ స్థవిరః ప్రవీరః సహస్వాన్ వాజీ సహమాన ఉగ్రః |
  అభివీరో అభిసత్వా సహోజా జైత్రమ్ ఇన్ద్ర రథమ్ ఆ తిష్ఠ గోవిత్ || 10-103-05

  గోత్రభిదం గోవిదం వజ్రబాహుం జయన్తమ్ అజ్మ ప్రమృణన్తమ్ ఓజసా |
  ఇమం సజాతా అను వీరయధ్వమ్ ఇన్ద్రం సఖాయో అను సం రభధ్వమ్ || 10-103-06

  అభి గోత్రాణి సహసా గాహమానో ऽదయో వీరః శతమన్యుర్ ఇన్ద్రః |
  దుశ్చ్యవనః పృతనాషాళ్ అయుధ్యో ऽస్మాకం సేనా అవతు ప్ర యుత్సు || 10-103-07

  ఇన్ద్ర ఆసాం నేతా బృహస్పతిర్ దక్షిణా యజ్ఞః పుర ఏతు సోమః |
  దేవసేనానామ్ అభిభఞ్జతీనాం జయన్తీనామ్ మరుతో యన్త్వ్ అగ్రమ్ || 10-103-08

  ఇన్ద్రస్య వృష్ణో వరుణస్య రాజ్ఞ ఆదిత్యానామ్ మరుతాం శర్ధ ఉగ్రమ్ |
  మహామనసామ్ భువనచ్యవానాం ఘోషో దేవానాం జయతామ్ ఉద్ అస్థాత్ || 10-103-09

  ఉద్ ధర్షయ మఘవన్న్ ఆయుధాన్య్ ఉత్ సత్వనామ్ మామకానామ్ మనాంసి |
  ఉద్ వృత్రహన్ వాజినాం వాజినాన్య్ ఉద్ రథానాం జయతాం యన్తు ఘోషాః || 10-103-10

  అస్మాకమ్ ఇన్ద్రః సమృతేషు ధ్వజేష్వ్ అస్మాకం యా ఇషవస్ తా జయన్తు |
  అస్మాకం వీరా ఉత్తరే భవన్త్వ్ అస్మాఉ దేవా అవతా హవేషు || 10-103-11

  అమీషాం చిత్తమ్ ప్రతిలోభయన్తీ గృహాణాఙ్గాన్య్ అప్వే పరేహి |
  అభి ప్రేహి నిర్ దహ హృత్సు శోకైర్ అన్ధేనామిత్రాస్ తమసా సచన్తామ్ || 10-103-12

  ప్రేతా జయతా నర ఇన్ద్రో వః శర్మ యచ్ఛతు |
  ఉగ్రా వః సన్తు బాహవో ऽనాధృష్యా యథాసథ || 10-103-13