ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 102)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర తే రథమ్ మిథూకృతమ్ ఇన్ద్రో ऽవతు ధృష్ణుయా |
  అస్మిన్న్ ఆజౌ పురుహూత శ్రవాయ్యే ధనభక్షేషు నో ऽవ || 10-102-01

  ఉత్ స్మ వాతో వహతి వాసో ऽస్యా అధిరథం యద్ అజయత్ సహస్రమ్ |
  రథీర్ అభూన్ ముద్గలానీ గవిష్టౌ భరే కృతం వ్య్ అచేద్ ఇన్ద్రసేనా || 10-102-02

  అన్తర్ యచ్ఛ జిఘాంసతో వజ్రమ్ ఇన్ద్రాభిదాసతః |
  దాసస్య వా మఘవన్న్ ఆర్యస్య వా సనుతర్ యవయా వధమ్ || 10-102-03

  ఉద్నో హ్రదమ్ అపిబజ్ జర్హృషాణః కూటం స్మ తృంహద్ అభిమాతిమ్ ఏతి |
  ప్ర ముష్కభారః శ్రవ ఇచ్ఛమానో ऽజిరమ్ బాహూ అభరత్ సిషాసన్ || 10-102-04

  న్య్ అక్రన్దయన్న్ ఉపయన్త ఏనమ్ అమేహయన్ వృషభమ్ మధ్య ఆజేః |
  తేన సూభర్వం శతవత్ సహస్రం గవామ్ ముద్గలః ప్రధనే జిగాయ || 10-102-05

  కకర్దవే వృషభో యుక్త ఆసీద్ అవావచీత్ సారథిర్ అస్య కేశీ |
  దుధేర్ యుక్తస్య ద్రవతః సహానస ఋచ్ఛన్తి ష్మా నిష్పదో ముద్గలానీమ్ || 10-102-06

  ఉత ప్రధిమ్ ఉద్ అహన్న్ అస్య విద్వాన్ ఉపాయునగ్ వంసగమ్ అత్ర శిక్షన్ |
  ఇన్ద్ర ఉద్ ఆవత్ పతిమ్ అఘ్న్యానామ్ అరంహత పద్యాభిః కకుద్మాన్ || 10-102-07

  శునమ్ అష్ట్రావ్య్ అచరత్ కపర్దీ వరత్రాయాం దార్వ్ ఆనహ్యమానః |
  నృమ్ణాని కృణ్వన్ బహవే జనాయ గాః పస్పశానస్ తవిషీర్ అధత్త || 10-102-08

  ఇమం తమ్ పశ్య వృషభస్య యుఞ్జం కాష్ఠాయా మధ్యే ద్రుఘణం శయానమ్ |
  యేన జిగాయ శతవత్ సహస్రం గవామ్ ముద్గలః పృతనాజ్యేషు || 10-102-09

  ఆరే అఘా కో న్వ్ ఐత్థా దదర్శ యం యుఞ్జన్తి తమ్ వ్ ఆ స్థాపయన్తి |
  నాస్మై తృణం నోదకమ్ ఆ భరన్త్య్ ఉత్తరో ధురో వహతి ప్రదేదిశత్ || 10-102-10

  పరివృక్తేవ పతివిద్యమ్ ఆనట్ పీప్యానా కూచక్రేణేవ సిఞ్చన్ |
  ఏషైష్యా చిద్ రథ్యా జయేమ సుమఙ్గలం సినవద్ అస్తు సాతమ్ || 10-102-11

  త్వం విశ్వస్య జగతశ్ చక్షుర్ ఇన్ద్రాసి చక్షుషః |
  వృషా యద్ ఆజిం వృషణా సిషాససి చోదయన్ వధ్రిణా యుజా || 10-102-12