ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 101

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 101)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉద్ బుధ్యధ్వం సమనసః సఖాయః సమ్ అగ్నిమ్ ఇన్ధ్వమ్ బహవః సనీళాః |
  దధిక్రామ్ అగ్నిమ్ ఉషసం చ దేవీమ్ ఇన్ద్రావతో ऽవసే ని హ్వయే వః || 10-101-01

  మన్ద్రా కృణుధ్వం ధియ ఆ తనుధ్వం నావమ్ అరిత్రపరణీం కృణుధ్వమ్ |
  ఇష్కృణుధ్వమ్ ఆయుధారం కృణుధ్వమ్ ప్రాఞ్చం యజ్ఞమ్ ప్ర ణయతా సఖాయః || 10-101-02

  యునక్త సీరా వి యుగా తనుధ్వం కృతే యోనౌ వపతేహ బీజమ్ |
  గిరా చ శ్రుష్టిః సభరా అసన్ నో నేదీయ ఇత్ సృణ్యః పక్వమ్ ఏయాత్ || 10-101-03

  సీరా యుఞ్జన్తి కవయో యుగా వి తన్వతే పృథక్ |
  ధీరా దేవేషు సుమ్నయా || 10-101-04

  నిర్ ఆహావాన్ కృణోతన సం వరత్రా దధాతన |
  సిఞ్చామహా అవతమ్ ఉద్రిణం వయం సుషేకమ్ అనుపక్షితమ్ || 10-101-05

  ఇష్కృతాహావమ్ అవతం సువరత్రం సుషేచనమ్ |
  ఉద్రిణం సిఞ్చే అక్షితమ్ || 10-101-06

  ప్రీణీతాశ్వాన్ హితం జయాథ స్వస్తివాహం రథమ్ ఇత్ కృణుధ్వమ్ |
  ద్రోణాహావమ్ అవతమ్ అశ్మచక్రమ్ అంసత్రకోశం సిఞ్చతా నృపాణమ్ || 10-101-07

  వ్రజం కృణుధ్వం స హి వో నృపాణో వర్మ సీవ్యధ్వమ్ బహులా పృథూని |
  పురః కృణుధ్వమ్ ఆయసీర్ అధృష్టా మా వః సుస్రోచ్ చమసో దృంహతా తమ్ || 10-101-08

  ఆ వో ధియం యజ్ఞియాం వర్త ఊతయే దేవా దేవీం యజతాం యజ్ఞియామ్ ఇహ |
  సా నో దుహీయద్ యవసేవ గత్వీ సహస్రధారా పయసా మహీ గౌః || 10-101-09

  ఆ తూ షిఞ్చ హరిమ్ ఈం ద్రోర్ ఉపస్థే వాశీభిస్ తక్షతాశ్మన్మయీభిః |
  పరి ష్వజధ్వం దశ కక్ష్యాభిర్ ఉభే ధురౌ ప్రతి వహ్నిం యునక్త || 10-101-10

  ఉభే ధురౌ వహ్నిర్ ఆపిబ్దమానో ऽన్తర్ యోనేవ చరతి ద్విజానిః |
  వనస్పతిం వన ఆస్థాపయధ్వం ని షూ దధిధ్వమ్ అఖనన్త ఉత్సమ్ || 10-101-11

  కపృన్ నరః కపృథమ్ ఉద్ దధాతన చోదయత ఖుదత వాజసాతయే |
  నిష్టిగ్ర్యః పుత్రమ్ ఆ చ్యావయోతయ ఇన్ద్రం సబాధ ఇహ సోమపీతయే || 10-101-12