ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 100

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 100)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్ర దృహ్య మఘవన్ త్వావద్ ఇద్ భుజ ఇహ స్తుతః సుతపా బోధి నో వృధే |
  దేవేభిర్ నః సవితా ప్రావతు శ్రుతమ్ ఆ సర్వతాతిమ్ అదితిం వృణీమహే || 10-100-01

  భరాయ సు భరత భాగమ్ ఋత్వియమ్ ప్ర వాయవే శుచిపే క్రన్దదిష్టయే |
  గౌరస్య యః పయసః పీతిమ్ ఆనశ ఆ సర్వతాతిమ్ అదితిం వృణీమహే || 10-100-02

  ఆ నో దేవః సవితా సావిషద్ వయ ఋజూయతే యజమానాయ సున్వతే |
  యథా దేవాన్ ప్రతిభూషేమ పాకవద్ ఆ సర్వతాతిమ్ అదితిం వృణీమహే || 10-100-03

  ఇన్ద్రో అస్మే సుమనా అస్తు విశ్వహా రాజా సోమః సువితస్యాధ్య్ ఏతు నః |
  యథా-యథా మిత్రధితాని సందధుర్ ఆ సర్వతాతిమ్ అదితిం వృణీమహే || 10-100-04

  ఇన్ద్ర ఉక్థేన శవసా పరుర్ దధే బృహస్పతే ప్రతరీతాస్య్ ఆయుషః |
  యజ్ఞో మనుః ప్రమతిర్ నః పితా హి కమ్ ఆ సర్వతాతిమ్ అదితిం వృణీమహే || 10-100-05

  ఇన్ద్రస్య ను సుకృతం దైవ్యం సహో ऽగ్నిర్ గృహే జరితా మేధిరః కవిః |
  యజ్ఞశ్ చ భూద్ విదథే చారుర్ అన్తమ ఆ సర్వతాతిమ్ అదితిం వృణీమహే || 10-100-06

  న వో గుహా చకృమ భూరి దుష్కృతం నావిష్ట్యం వసవో దేవహేళనమ్ |
  మాకిర్ నో దేవా అనృతస్య వర్పస ఆ సర్వతాతిమ్ అదితిం వృణీమహే || 10-100-07

  అపామీవాం సవితా సావిషన్ న్యగ్ వరీయ ఇద్ అప సేధన్త్వ్ అద్రయః |
  గ్రావా యత్ర మధుషుద్ ఉచ్యతే బృహద్ ఆ సర్వతాతిమ్ అదితిం వృణీమహే || 10-100-08

  ఊర్ధ్వో గ్రావా వసవో ऽస్తు సోతరి విశ్వా ద్వేషాంసి సనుతర్ యుయోత |
  స నో దేవః సవితా పాయుర్ ఈడ్య ఆ సర్వతాతిమ్ అదితిం వృణీమహే || 10-100-09

  ఊర్జం గావో యవసే పీవో అత్తన ఋతస్య యాః సదనే కోశే అఙ్గ్ధ్వే |
  తనూర్ ఏవ తన్వో అస్తు భేషజమ్ ఆ సర్వతాతిమ్ అదితిం వృణీమహే || 10-100-10

  క్రతుప్రావా జరితా శశ్వతామ్ అవ ఇన్ద్ర ఇద్ భద్రా ప్రమతిః సుతావతామ్ |
  పూర్ణమ్ ఊధర్ దివ్యం యస్య సిక్తయ ఆ సర్వతాతిమ్ అదితిం వృణీమహే || 10-100-11

  చిత్రస్ తే భానుః క్రతుప్రా అభిష్టిః సన్తి స్పృధో జరణిప్రా అధృష్టాః |
  రజిష్ఠయా రజ్యా పశ్వ ఆ గోస్ తూతూర్షత్య్ పర్య్ అగ్రం దువస్యుః || 10-100-12