ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 99)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కం నశ్ చిత్రమ్ ఇషణ్యసి చికిత్వాన్ పృథుగ్మానం వాశ్రం వావృధధ్యై |
  కత్ తస్య దాతు శవసో వ్యుష్టౌ తక్షద్ వజ్రం వృత్రతురమ్ అపిన్వత్ || 10-099-01

  స హి ద్యుతా విద్యుతా వేతి సామ పృథుం యోనిమ్ అసురత్వా ససాద |
  స సనీళేభిః ప్రసహానో అస్య భ్రాతుర్ న ఋతే సప్తథస్య మాయాః || 10-099-02

  స వాజం యాతాపదుష్పదా యన్ స్వర్షాతా పరి షదత్ సనిష్యన్ |
  అనర్వా యచ్ ఛతదురస్య వేదో ఘ్నఞ్ ఛిశ్నదేవాఅభి వర్పసా భూత్ || 10-099-03

  స యహ్వ్యో ऽవనీర్ గోష్వ్ అర్వా జుహోతి ప్రధన్యాసు సస్రిః |
  అపాదో యత్ర యుజ్యాసో ऽరథా ద్రోణ్యశ్వాస ఈరతే ఘృతం వాః || 10-099-04

  స రుద్రేభిర్ అశస్తవార ఋభ్వా హిత్వీ గయమ్ ఆరేవద్య ఆగాత్ |
  వమ్రస్య మన్యే మిథునా వివవ్రీ అన్నమ్ అభీత్యారోదయన్ ముషాయన్ || 10-099-05

  స ఇద్ దాసం తువీరవమ్ పతిర్ దన్ షళక్షం త్రిశీర్షాణం దమన్యత్ |
  అస్య త్రితో న్వ్ ఓజసా వృధానో విపా వరాహమ్ అయోగ్రయా హన్ || 10-099-06

  స ద్రుహ్వణే మనుష ఊర్ధ్వసాన ఆ సావిషద్ అర్శసానాయ శరుమ్ |
  స నృతమో నహుషో ऽస్మత్ సుజాతః పురో ऽభినద్ అర్హన్ దస్యుహత్యే || 10-099-07

  సో అభ్రియో న యవస ఉదన్యన్ క్షయాయ గాతుం విదన్ నో అస్మే |
  ఉప యత్ సీదద్ ఇన్దుం శరీరైః శ్యేనో ऽయోపాష్టిర్ హన్తి దస్యూన్ || 10-099-08

  స వ్రాధతః శవసానేభిర్ అస్య కుత్సాయ శుష్ణం కృపణే పరాదాత్ |
  అయం కవిమ్ అనయచ్ ఛస్యమానమ్ అత్కం యో అస్య సనితోత నృణామ్ || 10-099-09

  అయం దశస్యన్ నర్యేభిర్ అస్య దస్మో దేవేభిర్ వరుణో న మాయీ |
  అయం కనీన ఋతుపా అవేద్య్ అమిమీతారరుం యశ్ చతుష్పాత్ || 10-099-10

  అస్య స్తోమేభిర్ ఔశిజ ఋజిశ్వా వ్రజం దరయద్ వృషభేణ పిప్రోః |
  సుత్వా యద్ యజతో దీదయద్ గీః పుర ఇయానో అభి వర్పసా భూత్ || 10-099-11

  ఏవా మహో అసుర వక్షథాయ వమ్రకః పడ్భిర్ ఉప సర్పద్ ఇన్ద్రమ్ |
  స ఇయానః కరతి స్వస్తిమ్ అస్మా ఇషమ్ ఊర్జం సుక్షితిం విశ్వమ్ ఆభాః || 10-099-12