ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 98)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  బృహస్పతే ప్రతి మే దేవతామ్ ఇహి మిత్రో వా యద్ వరుణో వాసి పూషా |
  ఆదిత్యైర్ వా యద్ వసుభిర్ మరుత్వాన్ స పర్జన్యం శంతనవే వృషాయ || 10-098-01

  ఆ దేవో దూతో అజిరశ్ చికిత్వాన్ త్వద్ దేవాపే అభి మామ్ అగచ్ఛత్ |
  ప్రతీచీనః ప్రతి మామ్ ఆ వవృత్స్వ దధామి తే ద్యుమతీం వాచమ్ ఆసన్ || 10-098-02

  అస్మే ధేహి ద్యుమతీం వాచమ్ ఆసన్ బృహస్పతే అనమీవామ్ ఇషిరామ్ |
  యయా వృష్టిం శంతనవే వనావ దివో ద్రప్సో మధుమాఆ వివేశ || 10-098-03

  ఆ నో ద్రప్సా మధుమన్తో విశన్త్వ్ ఇన్ద్ర దేహ్య్ అధిరథం సహస్రమ్ |
  ని షీద హోత్రమ్ ఋతుథా యజస్వ దేవాన్ దేవాపే హవిషా సపర్య || 10-098-04

  ఆర్ష్టిషేణో హోత్రమ్ ఋషిర్ నిషీదన్ దేవాపిర్ దేవసుమతిం చికిత్వాన్ |
  స ఉత్తరస్మాద్ అధరం సముద్రమ్ అపో దివ్యా అసృజద్ వర్ష్యా అభి || 10-098-05

  అస్మిన్ సముద్రే అధ్య్ ఉత్తరస్మిన్న్ ఆపో దేవేభిర్ నివృతా అతిష్ఠన్ |
  తా అద్రవన్న్ ఆర్ష్టిషేణేన సృష్టా దేవాపినా ప్రేషితా మృక్షిణీషు || 10-098-06

  యద్ దేవాపిః శంతనవే పురోహితో హోత్రాయ వృతః కృపయన్న్ అదీధేత్ |
  దేవశ్రుతం వృష్టివనిం రరాణో బృహస్పతిర్ వాచమ్ అస్మా అయచ్ఛత్ || 10-098-07

  యం త్వా దేవాపిః శుశుచానో అగ్న ఆర్ష్టిషేణో మనుష్యః సమీధే |
  విశ్వేభిర్ దేవైర్ అనుమద్యమానః ప్ర పర్జన్యమ్ ఈరయా వృష్టిమన్తమ్ || 10-098-08

  త్వామ్ పూర్వ ఋషయో గీర్భిర్ ఆయన్ త్వామ్ అధ్వరేషు పురుహూత విశ్వే |
  సహస్రాణ్య్ అధిరథాన్య్ అస్మే ఆ నో యజ్ఞం రోహిదశ్వోప యాహి || 10-098-09

  ఏతాన్య్ అగ్నే నవతిర్ నవ త్వే ఆహుతాన్య్ అధిరథా సహస్రా |
  తేభిర్ వర్ధస్వ తన్వః శూర పూర్వీర్ దివో నో వృష్టిమ్ ఇషితో రిరీహి || 10-098-10

  ఏతాన్య్ అగ్నే నవతిం సహస్రా సమ్ ప్ర యచ్ఛ వృష్ణ ఇన్ద్రాయ భాగమ్ |
  విద్వాన్ పథ ఋతుశో దేవయానాన్ అప్య్ ఔలానం దివి దేవేషు ధేహి || 10-098-11

  అగ్నే బాధస్వ వి మృధో వి దుర్గహాపామీవామ్ అప రక్షాంసి సేధ |
  అస్మాత్ సముద్రాద్ బృహతో దివో నో ऽపామ్ భూమానమ్ ఉప నః సృజేహ || 10-098-12