ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 97

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 97)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యా ఓషధీః పూర్వా జాతా దేవేభ్యస్ త్రియుగమ్ పురా |
  మనై ను బభ్రూణామ్ అహం శతం ధామాని సప్త చ || 10-097-01

  శతం వో అమ్బ ధామాని సహస్రమ్ ఉత వో రుహః |
  అధా శతక్రత్వో యూయమ్ ఇమమ్ మే అగదం కృత || 10-097-02

  ఓషధీః ప్రతి మోదధ్వమ్ పుష్పవతీః ప్రసూవరీః |
  అశ్వా ఇవ సజిత్వరీర్ వీరుధః పారయిష్ణ్వః || 10-097-03

  ఓషధీర్ ఇతి మాతరస్ తద్ వో దేవీర్ ఉప బ్రువే |
  సనేయమ్ అశ్వం గాం వాస ఆత్మానం తవ పూరుష || 10-097-04

  అశ్వత్థే వో నిషదనమ్ పర్ణే వో వసతిష్ కృతా |
  గోభాజ ఇత్ కిలాసథ యత్ సనవథ పూరుషమ్ || 10-097-05

  యత్రౌషధీః సమగ్మత రాజానః సమితావ్ ఇవ |
  విప్రః స ఉచ్యతే భిషగ్ రక్షోహామీవచాతనః || 10-097-06

  అశ్వావతీం సోమావతీమ్ ఊర్జయన్తీమ్ ఉదోజసమ్ |
  ఆవిత్సి సర్వా ఓషధీర్ అస్మా అరిష్టతాతయే || 10-097-07

  ఉచ్ ఛుష్మా ఓషధీనాం గావో గోష్ఠాద్ ఇవేరతే |
  ధనం సనిష్యన్తీనామ్ ఆత్మానం తవ పూరుష || 10-097-08

  ఇష్కృతిర్ నామ వో మాతాథో యూయం స్థ నిష్కృతీః |
  సీరాః పతత్రిణీ స్థన యద్ ఆమయతి నిష్ కృథ || 10-097-09

  అతి విశ్వాః పరిష్ఠా స్తేన ఇవ వ్రజమ్ అక్రముః |
  ఓషధీః ప్రాచుచ్యవుర్ యత్ కిం చ తన్వో రపః || 10-097-10

  యద్ ఇమా వాజయన్న్ అహమ్ ఓషధీర్ హస్త ఆదధే |
  ఆత్మా యక్ష్మస్య నశ్యతి పురా జీవగృభో యథా || 10-097-11

  యస్యౌషధీః ప్రసర్పథాఙ్గమ్-అఙ్గమ్ పరుష్-పరుః |
  తతో యక్ష్మం వి బాధధ్వ ఉగ్రో మధ్యమశీర్ ఇవ || 10-097-12

  సాకం యక్ష్మ ప్ర పత చాషేణ కికిదీవినా |
  సాకం వాతస్య ధ్రాజ్యా సాకం నశ్య నిహాకయా || 10-097-13

  అన్యా వో అన్యామ్ అవత్వ్ అన్యాన్యస్యా ఉపావత |
  తాః సర్వాః సంవిదానా ఇదమ్ మే ప్రావతా వచః || 10-097-14

  యాః ఫలినీర్ యా అఫలా అపుష్పా యాశ్ చ పుష్పిణీః |
  బృహస్పతిప్రసూతాస్ తా నో ముఞ్చన్త్వ్ అంహసః || 10-097-15

  ముఞ్చన్తు మా శపథ్యాద్ అథో వరుణ్యాద్ ఉత |
  అథో యమస్య పడ్బీశాత్ సర్వస్మాద్ దేవకిల్బిషాత్ || 10-097-16

  అవపతన్తీర్ అవదన్ దివ ఓషధయస్ పరి |
  యం జీవమ్ అశ్నవామహై న స రిష్యాతి పూరుషః || 10-097-17

  యా ఓషధీః సోమరాజ్ఞీర్ బహ్వీః శతవిచక్షణాః |
  తాసాం త్వమ్ అస్య్ ఉత్తమారం కామాయ శం హృదే || 10-097-18

  యా ఓషధీః సోమరాజ్ఞీర్ విష్ఠితాః పృథివీమ్ అను |
  బృహస్పతిప్రసూతా అస్యై సం దత్త వీర్యమ్ || 10-097-19

  మా వో రిషత్ ఖనితా యస్మై చాహం ఖనామి వః |
  ద్విపచ్ చతుష్పద్ అస్మాకం సర్వమ్ అస్త్వ్ అనాతురమ్ || 10-097-20

  యాశ్ చేదమ్ ఉపశృణ్వన్తి యాశ్ చ దూరమ్ పరాగతాః |
  సర్వాః సంగత్య వీరుధో ऽస్యై సం దత్త వీర్యమ్ || 10-097-21

  ఓషధయః సం వదన్తే సోమేన సహ రాజ్ఞా |
  యస్మై కృణోతి బ్రాహ్మణస్ తం రాజన్ పారయామసి || 10-097-22

  త్వమ్ ఉత్తమాస్య్ ఓషధే తవ వృక్షా ఉపస్తయః |
  ఉపస్తిర్ అస్తు సో ऽస్మాకం యో అస్మాఅభిదాసతి || 10-097-23