ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 96)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర తే మహే విదథే శంసిషం హరీ ప్ర తే వన్వే వనుషో హర్యతమ్ మదమ్ |
  ఘృతం న యో హరిభిశ్ చారు సేచత ఆ త్వా విశన్తు హరివర్పసం గిరః || 10-096-01

  హరిం హి యోనిమ్ అభి యే సమస్వరన్ హిన్వన్తో హరీ దివ్యం యథా సదః |
  ఆ యమ్ పృణన్తి హరిభిర్ న ధేనవ ఇన్ద్రాయ శూషం హరివన్తమ్ అర్చత || 10-096-02

  సో అస్య వజ్రో హరితో య ఆయసో హరిర్ నికామో హరిర్ ఆ గభస్త్యోః |
  ద్యుమ్నీ సుశిప్రో హరిమన్యుసాయక ఇన్ద్రే ని రూపా హరితా మిమిక్షిరే || 10-096-03

  దివి న కేతుర్ అధి ధాయి హర్యతో వివ్యచద్ వజ్రో హరితో న రంహ్యా |
  తుదద్ అహిం హరిశిప్రో య ఆయసః సహస్రశోకా అభవద్ ధరిమ్భరః || 10-096-04

  త్వం-త్వమ్ అహర్యథా ఉపస్తుతః పూర్వేభిర్ ఇన్ద్ర హరికేశ యజ్వభిః |
  త్వం హర్యసి తవ విశ్వమ్ ఉక్థ్యమ్ అసామి రాధో హరిజాత హర్యతమ్ || 10-096-05

  తా వజ్రిణమ్ మన్దినం స్తోమ్యమ్ మద ఇన్ద్రం రథే వహతో హర్యతా హరీ |
  పురూణ్య్ అస్మై సవనాని హర్యత ఇన్ద్రాయ సోమా హరయో దధన్విరే || 10-096-06

  అరం కామాయ హరయో దధన్విరే స్థిరాయ హిన్వన్ హరయో హరీ తురా |
  అర్వద్భిర్ యో హరిభిర్ జోషమ్ ఈయతే సో అస్య కామం హరివన్తమ్ ఆనశే || 10-096-07

  హరిశ్మశారుర్ హరికేశ ఆయసస్ తురస్పేయే యో హరిపా అవర్ధత |
  అర్వద్భిర్ యో హరిభిర్ వాజినీవసుర్ అతి విశ్వా దురితా పారిషద్ ధరీ || 10-096-08

  స్రువేవ యస్య హరిణీ విపేతతుః శిప్రే వాజాయ హరిణీ దవిధ్వతః |
  ప్ర యత్ కృతే చమసే మర్మృజద్ ధరీ పీత్వా మదస్య హర్యతస్యాన్ధసః || 10-096-09

  ఉత స్మ సద్మ హర్యతస్య పస్త్యోర్ అత్యో న వాజం హరివాఅచిక్రదత్ |
  మహీ చిద్ ధి ధిషణాహర్యద్ ఓజసా బృహద్ వయో దధిషే హర్యతశ్ చిద్ ఆ || 10-096-10

  ఆ రోదసీ హర్యమాణో మహిత్వా నవ్యం-నవ్యం హర్యసి మన్మ ను ప్రియమ్ |
  ప్ర పస్త్యమ్ అసుర హర్యతం గోర్ ఆవిష్ కృధి హరయే సూర్యాయ || 10-096-11

  ఆ త్వా హర్యన్తమ్ ప్రయుజో జనానాం రథే వహన్తు హరిశిప్రమ్ ఇన్ద్ర |
  పిబా యథా ప్రతిభృతస్య మధ్వో హర్యన్ యజ్ఞం సధమాదే దశోణిమ్ || 10-096-12

  అపాః పూర్వేషాం హరివః సుతానామ్ అథో ఇదం సవనం కేవలం తే |
  మమద్ధి సోమమ్ మధుమన్తమ్ ఇన్ద్ర సత్రా వృషఞ్ జఠర ఆ వృషస్వ || 10-096-13