ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 95)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  హయే జాయే మనసా తిష్ఠ ఘోరే వచాంసి మిశ్రా కృణవావహై ను |
  న నౌ మన్త్రా అనుదితాస ఏతే మయస్ కరన్ పరతరే చనాహన్ || 10-095-01

  కిమ్ ఏతా వాచా కృణవా తవాహమ్ ప్రాక్రమిషమ్ ఉషసామ్ అగ్రియేవ |
  పురూరవః పునర్ అస్తమ్ పరేహి దురాపనా వాత ఇవాహమ్ అస్మి || 10-095-02

  ఇషుర్ న శ్రియ ఇషుధేర్ అసనా గోషాః శతసా న రంహిః |
  అవీరే క్రతౌ వి దవిద్యుతన్ నోరా న మాయుం చితయన్త ధునయః || 10-095-03

  సా వసు దధతీ శ్వశురాయ వయ ఉషో యది వష్ట్య్ అన్తిగృహాత్ |
  అస్తం ననక్షే యస్మిఞ్ చాకన్ దివా నక్తం శ్నథితా వైతసేన || 10-095-04

  త్రిః స్మ మాహ్నః శ్నథయో వైతసేనోత స్మ మే ऽవ్యత్యై పృణాసి |
  పురూరవో ऽను తే కేతమ్ ఆయం రాజా మే వీర తన్వస్ తద్ ఆసీః || 10-095-05

  యా సుజూర్ణిః శ్రేణిః సుమ్నాపిర్ హ్రదేచక్షుర్ న గ్రన్థినీ చరణ్యుః |
  తా అఞ్జయో ऽరుణయో న సస్రుః శ్రియే గావో న ధేనవో ऽనవన్త || 10-095-06

  సమ్ అస్మిఞ్ జాయమాన ఆసత గ్నా ఉతేమ్ అవర్ధన్ నద్యః స్వగూర్తాః |
  మహే యత్ త్వా పురూరవో రణాయావర్ధయన్ దస్యుహత్యాయ దేవాః || 10-095-07

  సచా యద్ ఆసు జహతీష్వ్ అత్కమ్ అమానుషీషు మానుషో నిషేవే |
  అప స్మ మత్ తరసన్తీ న భుజ్యుస్ తా అత్రసన్ రథస్పృశో నాశ్వాః || 10-095-08

  యద్ ఆసు మర్తో అమృతాసు నిస్పృక్ సం క్షోణీభిః క్రతుభిర్ న పృఙ్క్తే |
  తా ఆతయో న తన్వః శుమ్భత స్వా అశ్వాసో న క్రీళయో దన్దశానాః || 10-095-09

  విద్యున్ న యా పతన్తీ దవిద్యోద్ భరన్తీ మే అప్యా కామ్యాని |
  జనిష్టో అపో నర్యః సుజాతః ప్రోర్వశీ తిరత దీర్ఘమ్ ఆయుః || 10-095-10

  జజ్ఞిష ఇత్థా గోపీథ్యాయ హి దధాథ తత్ పురూరవో మ ఓజః |
  అశాసం త్వా విదుషీ సస్మిన్న్ అహన్ న మ ఆశృణోః కిమ్ అభుగ్ వదాసి || 10-095-11

  కదా సూనుః పితరం జాత ఇచ్ఛాచ్ చక్రన్ నాశ్రు వర్తయద్ విజానన్ |
  కో దమ్పతీ సమనసా వి యూయోద్ అధ యద్ అగ్నిః శ్వశురేషు దీదయత్ || 10-095-12

  ప్రతి బ్రవాణి వర్తయతే అశ్రు చక్రన్ న క్రన్దద్ ఆధ్యే శివాయై |
  ప్ర తత్ తే హినవా యత్ తే అస్మే పరేహ్య్ అస్తం నహి మూర మాపః || 10-095-13

  సుదేవో అద్య ప్రపతేద్ అనావృత్ పరావతమ్ పరమాం గన్తవా ఉ |
  అధా శయీత నిరృతేర్ ఉపస్థే ऽధైనం వృకా రభసాసో అద్యుః || 10-095-14

  పురూరవో మా మృథా మా ప్ర పప్తో మా త్వా వృకాసో అశివాస ఉ క్షన్ |
  న వై స్త్రైణాని సఖ్యాని సన్తి సాలావృకాణాం హృదయాన్య్ ఏతా || 10-095-15

  యద్ విరూపాచరమ్ మర్త్యేష్వ్ అవసం రాత్రీః శరదశ్ చతస్రః |
  ఘృతస్య స్తోకం సకృద్ అహ్న ఆశ్నాం తాద్ ఏవేదం తాతృపాణా చరామి || 10-095-16

  అన్తరిక్షప్రాం రజసో విమానీమ్ ఉప శిక్షామ్య్ ఉర్వశీం వసిష్ఠః |
  ఉప త్వా రాతిః సుకృతస్య తిష్ఠాన్ ని వర్తస్వ హృదయం తప్యతే మే || 10-095-17

  ఇతి త్వా దేవా ఇమ ఆహుర్ ఐళ యథేమ్ ఏతద్ భవసి మృత్యుబన్ధుః |
  ప్రజా తే దేవాన్ హవిషా యజాతి స్వర్గ ఉ త్వమ్ అపి మాదయాసే || 10-095-18