ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 94

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 94)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రైతే వదన్తు ప్ర వయం వదామ గ్రావభ్యో వాచం వదతా వదద్భ్యః |
  యద్ అద్రయః పర్వతాః సాకమ్ ఆశవః శ్లోకం ఘోషమ్ భరథేన్ద్రాయ సోమినః || 10-094-01

  ఏతే వదన్తి శతవత్ సహస్రవద్ అభి క్రన్దన్తి హరితేభిర్ ఆసభిః |
  విష్ట్వీ గ్రావాణః సుకృతః సుకృత్యయా హోతుశ్ చిత్ పూర్వే హవిరద్యమ్ ఆశత || 10-094-02

  ఏతే వదన్త్య్ అవిదన్న్ అనా మధు న్య్ ఊఙ్ఖయన్తే అధి పక్వ ఆమిషి |
  వృక్షస్య శాఖామ్ అరుణస్య బప్సతస్ తే సూభర్వా వృషభాః ప్రేమ్ అరావిషుః || 10-094-03

  బృహద్ వదన్తి మదిరేణ మన్దినేన్ద్రం క్రోశన్తో ऽవిదన్న్ అనా మధు |
  సంరభ్యా ధీరాః స్వసృభిర్ అనర్తిషుర్ ఆఘోషయన్తః పృథివీమ్ ఉపబ్దిభిః || 10-094-04

  సుపర్ణా వాచమ్ అక్రతోప ద్యవ్య్ ఆఖరే కృష్ణా ఇషిరా అనర్తిషుః |
  న్యఙ్ ని యన్త్య్ ఉపరస్య నిష్కృతమ్ పురూ రేతో దధిరే సూర్యశ్వితః || 10-094-05

  ఉగ్రా ఇవ ప్రవహన్తః సమాయముః సాకం యుక్తా వృషణో బిభ్రతో ధురః |
  యచ్ ఛ్వసన్తో జగ్రసానా అరావిషుః శృణ్వ ఏషామ్ ప్రోథథో అర్వతామ్ ఇవ || 10-094-06

  దశావనిభ్యో దశకక్ష్యేభ్యో దశయోక్త్రేభ్యో దశయోజనేభ్యః |
  దశాభీశుభ్యో అర్చతాజరేభ్యో దశ ధురో దశ యుక్తా వహద్భ్యః || 10-094-07

  తే అద్రయో దశయన్త్రాస ఆశవస్ తేషామ్ ఆధానమ్ పర్య్ ఏతి హర్యతమ్ |
  త ఊ సుతస్య సోమ్యస్యాన్ధసో ऽంశోః పీయూషమ్ ప్రథమస్య భేజిరే || 10-094-08

  తే సోమాదో హరీ ఇన్ద్రస్య నింసతే ऽంశుం దుహన్తో అధ్య్ ఆసతే గవి |
  తేభిర్ దుగ్ధమ్ పపివాన్ సోమ్యమ్ మధ్వ్ ఇన్ద్రో వర్ధతే ప్రథతే వృషాయతే || 10-094-09

  వృషా వో అంశుర్ న కిలా రిషాథనేళావన్తః సదమ్ ఇత్ స్థనాశితాః |
  రైవత్యేవ మహసా చారవ స్థన యస్య గ్రావాణో అజుషధ్వమ్ అధ్వరమ్ || 10-094-10

  తృదిలా అతృదిలాసో అద్రయో ऽశ్రమణా అశృథితా అమృత్యవః |
  అనాతురా అజరా స్థామవిష్ణవః సుపీవసో అతృషితా అతృష్ణజః || 10-094-11

  ధ్రువా ఏవ వః పితరో యుగే-యుగే క్షేమకామాసః సదసో న యుఞ్జతే |
  అజుర్యాసో హరిషాచో హరిద్రవ ఆ ద్యాం రవేణ పృథివీమ్ అశుశ్రవుః || 10-094-12

  తద్ ఇద్ వదన్త్య్ అద్రయో విమోచనే యామన్న్ అఞ్జస్పా ఇవ ఘేద్ ఉపబ్దిభిః |
  వపన్తో బీజమ్ ఇవ ధాన్యాకృతః పృఞ్చన్తి సోమం న మినన్తి బప్సతః || 10-094-13

  సుతే అధ్వరే అధి వాచమ్ అక్రతా క్రీళయో న మాతరం తుదన్తః |
  వి షూ ముఞ్చా సుషువుషో మనీషాం వి వర్తన్తామ్ అద్రయశ్ చాయమానాః || 10-094-14