ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 93

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 93)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మహి ద్యావాపృథివీ భూతమ్ ఉర్వీ నారీ యహ్వీ న రోదసీ సదం నః |
  తేభిర్ నః పాతం సహ్యస ఏభిర్ నః పాతం శూషణి || 10-093-01

  యజ్ఞే-యజ్ఞే స మర్త్యో దేవాన్ సపర్యతి |
  యః సుమ్నైర్ దీర్ఘశ్రుత్తమ ఆవివాసత్య్ ఏనాన్ || 10-093-02

  విశ్వేషామ్ ఇరజ్యవో దేవానాం వార్ మహః |
  విశ్వే హి విశ్వమహసో విశ్వే యజ్ఞేషు యజ్ఞియాః || 10-093-03

  తే ఘా రాజానో అమృతస్య మన్ద్రా అర్యమా మిత్రో వరుణః పరిజ్మా |
  కద్ రుద్రో నృణాం స్తుతో మరుతః పూషణో భగః || 10-093-04

  ఉత నో నక్తమ్ అపాం వృషణ్వసూ సూర్యామాసా సదనాయ సధన్యా |
  సచా యత్ సాద్య్ ఏషామ్ అహిర్ బుధ్నేషు బుధ్న్యః || 10-093-05

  ఉత నో దేవావ్ అశ్వినా శుభస్ పతీ ధామభిర్ మిత్రావరుణా ఉరుష్యతామ్ |
  మహః స రాయ ఏషతే ऽతి ధన్వేవ దురితా || 10-093-06

  ఉత నో రుద్రా చిన్ మృళతామ్ అశ్వినా విశ్వే దేవాసో రథస్పతిర్ భగః |
  ఋభుర్ వాజ ఋభుక్షణః పరిజ్మా విశ్వవేదసః || 10-093-07

  ఋభుర్ ఋభుక్షా ఋభుర్ విధతో మద ఆ తే హరీ జూజువానస్య వాజినా |
  దుష్టరం యస్య సామ చిద్ ఋధగ్ యజ్ఞో న మానుషః || 10-093-08

  కృధీ నో అహ్రయో దేవ సవితః స చ స్తుషే మఘోనామ్ |
  సహో న ఇన్ద్రో వహ్నిభిర్ న్య్ ఏషాం చర్షణీనాం చక్రం రశ్మిం న యోయువే || 10-093-09

  ఐషు ద్యావాపృథివీ ధాతమ్ మహద్ అస్మే వీరేషు విశ్వచర్షణి శ్రవః |
  పృక్షం వాజస్య సాతయే పృక్షం రాయోత తుర్వణే || 10-093-10

  ఏతం శంసమ్ ఇన్ద్రాస్మయుష్ ట్వం కూచిత్ సన్తం సహసావన్న్ అభిష్టయే |
  సదా పాహ్య్ అభిష్టయే మేదతాం వేదతా వసో || 10-093-11

  ఏతమ్ మే స్తోమం తనా న సూర్యే ద్యుతద్యామానం వావృధన్త నృణామ్ |
  సంవననం నాశ్వ్యం తష్టేవానపచ్యుతమ్ || 10-093-12

  వావర్త యేషాం రాయా యుక్తైషాం హిరణ్యయీ |
  నేమధితా న పౌంస్యా వృథేవ విష్టాన్తా || 10-093-13

  ప్ర తద్ దుఃశీమే పృథవానే వేనే ప్ర రామే వోచమ్ అసురే మఘవత్సు |
  యే యుక్త్వాయ పఞ్చ శతాస్మయు పథా విశ్రావ్య్ ఏషామ్ || 10-093-14

  అధీన్ న్వ్ అత్ర సప్తతిం చ సప్త చ |
  సద్యో దిదిష్ట తాన్వః సద్యో దిదిష్ట పార్థ్యః సద్యో దిదిష్ట మాయవః || 10-093-15