ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 171

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 171)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వం త్యమ్ ఇటతో రథమ్ ఇన్ద్ర ప్రావః సుతావతః |
  అశృణోః సోమినో హవమ్ || 10-171-01

  త్వమ్ మఖస్య దోధతః శిరో ऽవ త్వచో భరః |
  అగచ్ఛః సోమినో గృహమ్ || 10-171-02

  త్వం త్యమ్ ఇన్ద్ర మర్త్యమ్ ఆస్త్రబుధ్నాయ వేన్యమ్ |
  ముహుః శ్రథ్నా మనస్యవే || 10-171-03

  త్వం త్యమ్ ఇన్ద్ర సూర్యమ్ పశ్చా సన్తమ్ పురస్ కృధి |
  దేవానాం చిత్ తిరో వశమ్ || 10-171-04