ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 172

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 172)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ యాహి వనసా సహ గావః సచన్త వర్తనిం యద్ ఊధభిః || 10-172-01

  ఆ యాహి వస్వ్యా ధియా మంహిష్ఠో జారయన్మఖః సుదానుభిః || 10-172-02

  పితుభృతో న తన్తుమ్ ఇత్ సుదానవః ప్రతి దధ్మో యజామసి || 10-172-03

  ఉషా అప స్వసుస్ తమః సం వర్తయతి వర్తనిం సుజాతతా || 10-172-04