ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 173

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 173)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ త్వాహార్షమ్ అన్తర్ ఏధి ధ్రువస్ తిష్ఠావిచాచలిః |
  విశస్ త్వా సర్వా వాఞ్ఛన్తు మా త్వద్ రాష్ట్రమ్ అధి భ్రశత్ || 10-173-01

  ఇహైవైధి మాప చ్యోష్ఠాః పర్వత ఇవావిచాచలిః |
  ఇన్ద్ర ఇవేహ ధ్రువస్ తిష్ఠేహ రాష్ట్రమ్ ఉ ధారయ || 10-173-02

  ఇమమ్ ఇన్ద్రో అదీధరద్ ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా |
  తస్మై సోమో అధి బ్రవత్ తస్మా ఉ బ్రహ్మణస్ పతిః || 10-173-03

  ధ్రువా ద్యౌర్ ధ్రువా పృథివీ ధ్రువాసః పర్వతా ఇమే |
  ధ్రువం విశ్వమ్ ఇదం జగద్ ధ్రువో రాజా విశామ్ అయమ్ || 10-173-04

  ధ్రువం తే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః |
  ధ్రువం త ఇన్ద్రశ్ చాగ్నిశ్ చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువమ్ || 10-173-05

  ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషాభి సోమమ్ మృశామసి |
  అథో త ఇన్ద్రః కేవలీర్ విశో బలిహృతస్ కరత్ || 10-173-06