ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 174

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 174)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అభీవర్తేన హవిషా యేనేన్ద్రో అభివావృతే |
  తేనాస్మాన్ బ్రహ్మణస్ పతే ऽభి రాష్ట్రాయ వర్తయ || 10-174-01

  అభివృత్య సపత్నాన్ అభి యా నో అరాతయః |
  అభి పృతన్యన్తం తిష్ఠాభి యో న ఇరస్యతి || 10-174-02

  అభి త్వా దేవః సవితాభి సోమో అవీవృతత్ |
  అభి త్వా విశ్వా భూతాన్య్ అభీవర్తో యథాససి || 10-174-03

  యేనేన్ద్రో హవిషా కృత్వ్య్ అభవద్ ద్యుమ్న్య్ ఉత్తమః |
  ఇదం తద్ అక్రి దేవా అసపత్నః కిలాభువమ్ || 10-174-04

  అసపత్నః సపత్నహాభిరాష్ట్రో విషాసహిః |
  యథాహమ్ ఏషామ్ భూతానాం విరాజాని జనస్య చ || 10-174-05