ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 175

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 175)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర వో గ్రావాణః సవితా దేవః సువతు ధర్మణా |
  ధూర్షు యుజ్యధ్వం సునుత || 10-175-01

  గ్రావాణో అప దుచ్ఛునామ్ అప సేధత దుర్మతిమ్ |
  ఉస్రాః కర్తన భేషజమ్ || 10-175-02

  గ్రావాణ ఉపరేష్వ్ ఆ మహీయన్తే సజోషసః |
  వృష్ణే దధతో వృష్ణ్యమ్ || 10-175-03

  గ్రావాణః సవితా ను వో దేవః సువతు ధర్మణా |
  యజమానాయ సున్వతే || 10-175-04