ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 176

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 176)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర సూనవ ఋభూణామ్ బృహన్ నవన్త వృజనా |
  క్షామా యే విశ్వధాయసో ऽశ్నన్ ధేనుం న మాతరమ్ || 10-176-01

  ప్ర దేవం దేవ్యా ధియా భరతా జాతవేదసమ్ |
  హవ్యా నో వక్షద్ ఆనుషక్ || 10-176-02

  అయమ్ ఉ ష్య ప్ర దేవయుర్ హోతా యజ్ఞాయ నీయతే |
  రథో న యోర్ అభీవృతో ఘృణీవాఞ్ చేతతి త్మనా || 10-176-03

  అయమ్ అగ్నిర్ ఉరుష్యత్య్ అమృతాద్ ఇవ జన్మనః |
  సహసశ్ చిద్ సహీయాన్ దేవో జీవాతవే కృతః || 10-176-04