ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 177

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 177)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పతంగమ్ అక్తమ్ అసురస్య మాయయా హృదా పశ్యన్తి మనసా విపశ్చితః |
  సముద్రే అన్తః కవయో వి చక్షతే మరీచీనామ్ పదమ్ ఇచ్ఛన్తి వేధసః || 10-177-01

  పతంగో వాచమ్ మనసా బిభర్తి తాం గన్ధర్వో ऽవదద్ గర్భే అన్తః |
  తాం ద్యోతమానాం స్వర్యమ్ మనీషామ్ ఋతస్య పదే కవయో ని పాన్తి || 10-177-02

  అపశ్యం గోపామ్ అనిపద్యమానమ్ ఆ చ పరా చ పథిభిశ్ చరన్తమ్ |
  స సధ్రీచీః స విషూచీర్ వసాన ఆ వరీవర్తి భువనేష్వ్ అన్తః || 10-177-03