ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 178

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 178)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్యమ్ ఊ షు వాజినం దేవజూతం సహావానం తరుతారం రథానామ్ |
  అరిష్టనేమిమ్ పృతనాజమ్ ఆశుం స్వస్తయే తార్క్ష్యమ్ ఇహా హువేమ || 10-178-01

  ఇన్ద్రస్యేవ రాతిమ్ ఆజోహువానాః స్వస్తయే నావమ్ ఇవా రుహేమ |
  ఉర్వీ న పృథ్వీ బహులే గభీరే మా వామ్ ఏతౌ మా పరేతౌ రిషామ || 10-178-02

  సద్యశ్ చిద్ యః శవసా పఞ్చ కృష్టీః సూర్య ఇవ జ్యోతిషాపస్ తతాన |
  సహస్రసాః శతసా అస్య రంహిర్ న స్మా వరన్తే యువతిం న శర్యామ్ || 10-178-03