ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 179

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 179)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉత్ తిష్ఠతావ పశ్యతేన్ద్రస్య భాగమ్ ఋత్వియమ్ |
  యది శ్రాతో జుహోతన యద్య్ అశ్రాతో మమత్తన || 10-179-01

  శ్రాతం హవిర్ ఓ ష్వ్ ఐన్ద్ర ప్ర యాహి జగామ సూరో అధ్వనో విమధ్యమ్ |
  పరి త్వాసతే నిధిభిః సఖాయః కులపా న వ్రాజపతిం చరన్తమ్ || 10-179-02

  శ్రాతమ్ మన్య ఊధని శ్రాతమ్ అగ్నౌ సుశ్రాతమ్ మన్యే తద్ ఋతం నవీయః |
  మాధ్యందినస్య సవనస్య దధ్నః పిబేన్ద్ర వజ్రిన్ పురుకృజ్ జుషాణః || 10-179-03