ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 180

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 180)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర ససాహిషే పురుహూత శత్రూఞ్ జ్యేష్ఠస్ తే శుష్మ ఇహ రాతిర్ అస్తు |
  ఇన్ద్రా భర దక్షిణేనా వసూని పతిః సిన్ధూనామ్ అసి రేవతీనామ్ || 10-180-01

  మృగో న భీమః కుచరో గిరిష్ఠాః పరావత ఆ జగన్థా పరస్యాః |
  సృకం సంశాయ పవిమ్ ఇన్ద్ర తిగ్మం వి శత్రూన్ తాళ్హి వి మృధో నుదస్వ || 10-180-02

  ఇన్ద్ర క్షత్రమ్ అభి వామమ్ ఓజో ऽజాయథా వృషభ చర్షణీనామ్ |
  అపానుదో జనమ్ అమిత్రయన్తమ్ ఉరుం దేవేభ్యో అకృణోర్ ఉలోకమ్ || 10-180-03