ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 181

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 181)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రథశ్ చ యస్య సప్రథశ్ చ నామానుష్టుభస్య హవిషో హవిర్ యత్ |
  ధాతుర్ ద్యుతానాత్ సవితుశ్ చ విష్ణో రథంతరమ్ ఆ జభారా వసిష్ఠః || 10-181-01

  అవిన్దన్ తే అతిహితం యద్ ఆసీద్ యజ్ఞస్య ధామ పరమం గుహా యత్ |
  ధాతుర్ ద్యుతానాత్ సవితుశ్ చ విష్ణోర్ భరద్వాజో బృహద్ ఆ చక్రే అగ్నేః || 10-181-02

  తే ऽవిన్దన్ మనసా దీధ్యానా యజు ష్కన్నమ్ ప్రథమం దేవయానమ్ |
  ధాతుర్ ద్యుతానాత్ సవితుశ్ చ విష్ణోర్ ఆ సూర్యాద్ అభరన్ ఘర్మమ్ ఏతే || 10-181-03