ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 182

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 182)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  బృహస్పతిర్ నయతు దుర్గహా తిరః పునర్ నేషద్ అఘశంసాయ మన్మ |
  క్షిపద్ అశస్తిమ్ అప దుర్మతిం హన్న్ అథా కరద్ యజమానాయ శం యోః || 10-182-01

  నరాశంసో నో ऽవతు ప్రయాజే శం నో అస్త్వ్ అనుయాజో హవేషు |
  క్షిపద్ అశస్తిమ్ అప దుర్మతిం హన్న్ అథా కరద్ యజమానాయ శం యోః || 10-182-02

  తపుర్మూర్ధా తపతు రక్షసో యే బ్రహ్మద్విషః శరవే హన్తవా ఉ |
  క్షిపద్ అశస్తిమ్ అప దుర్మతిం హన్న్ అథా కరద్ యజమానాయ శం యోః || 10-182-03